మన్మథ నామ సంవత్సర ఉగాది రాశిఫలాలు 2015-2016

mesha

మీ జనన తేది,జనన సమయం,జనన ప్రదేశం ఈ మూడు సమాచారములు మాకు తెలియచేసినచో మీ వ్రుత్తి,వ్యాపార,ఆరోగ్య,ఆర్ధిక పరిస్తితులు, కష్టములు, దాంపత్యం, విద్య,ఉద్యోగ,వివాహ,కుటుంబవ్యవహారాలు, సంతానం,రాజకీయ వ్యవహారాలు,ప్రేమ వ్యవహారములు,కుజ దోషం, కాలసర్ప దోషం మరియు మరి ఏ ఇతర సమస్యలకైనను చక్కని పరిష్కార మార్గములు చూపబడును. P.V.RADHAKRISHNA CELL :+91 9966455872, Mail address :parakrijaya@gmail.com

Saturday, August 29, 2015

Star:Krittika

Star: Krittikā-कृत्तिका-கார்த்திகை
Rasi (Zodiac):  Mesha (Aries) / Vrishabha (Taurus)
Ruling Planet:  Surya (Sun)
Meaning:  The cutter or to be critical
Symbol:  Knife or spear
Deity:  Agni, god of fire
Guna (Quality):  Rajas-Rajas-Sattva
Gana (Group):  Rakshasa (Demon): Talkative but patient and may be quarrelsome
Goal:  Kama (Passionate)
Nadi (Flow):  Kapha (Phlegm or Water+Earth)
Nature:  Sharp and Soft
Favourable Numbers:  1
Caste:  Brahmin (Priest)
Gotra (Clan):  Angiras
Direction:  North
Element:  Earth
Shakti (Power):  To burn and purify
Activity:  Active
Process:  Dissolve
Motion:  Down
Gender:  Female
Animal:  Goat
Favourable:  The natives have ability to discern & detect minute causes of imperfection. They are honest, frank, handsome, ambitious and hard working. They are famous within their group and get the faith & respect of others. They display a blend of strictness and affection. They are caring and protective by nature. With their sharp intimidating behavior, they are good at putting an end to different forms of nuisance. People seek refuge and protection in their intimidating strength and support. They display exceptional ability in arguments backed up by logic and reason.
Unfavourable:  Their uninhibited frankness and tendency towards fault finding make them socially unpopular and center of negative criticism on account of their bluntness. Their external display of anger and lack of diplomacy also count towards their negative traits. Sometimes they are unable to adapt themselves to change.
Career:  Krittika natives can prosper as administrators, leaders and lawyers. They excel in career opportunities away from their home land. They can excel in business related to yarn, artistic goods and medicines. They also excel in careers pertaining to medicine, engineering and draftsmanship.

Thursday, August 27, 2015

Star:Bharani

Star:Bharani-भरणी-பரணி
Rasi (Zodiac):  Mesha (Aries)
Ruling Planet:  Shukra (Venus)
Meaning:  The bearer
Symbol:  Yoni, the female organ of reproduction
Deity:  Yama, god of death or Dharma
Guna (Quality):  Rajas-Rajas-Tamas
Gana (Group):  Manushya (Human): Proud, proficient in arts, radiant and disciplined
Goal:  Artha (Practical)
Nadi (Flow):  Pitta (Bile or Fire+Water)
Nature:  Fierce/Severe
Favourable Numbers:  9
Caste:  Outcaste
Gotra (Clan):  Vasishta
Direction:  West
Element:  Earth
Shakti (Power):  Take things away and move on
Activity:  Balanced
Process:  Maintain
Motion:  Down
Gender:  Female
Animal:  Elephant
Favourable:  The natives are willing to explore and experiment rather than sit back and calculate. Their qualities of poise, calm and care make themselves endearing & attractive. With their many interests and experimentations, they popularize themselves in different fields of art and culture. They are sincere and dutifull towards their responsibilities.
Unfavourable:  Unrestrained indulgence in material and physical pleasures is their leading negative trait. Also they are unable to accept any form of domination or source of authority. In spite of being good hearted, their disregard to other's sentiments make them unpopular.
Career:  They are creative and excel in realms of performing arts. They also make excellent administrators, businessman and ingenuous surgeons. As a matter of fact, their desire to experience makes them fit for different kinds of career.Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Telugu Astrology App

Sri Medha Dakshinamurty jyotishanilayam
Powered by Conduit Mobile