Saturday, November 15, 2014

వివాహ మైత్రి అష్ట కూటములు

                 వధూ వరుల జన్మ లేదా నామ నక్షత్రాలను వివాహ అనుకూలత కోసం ప్రధానముగా భారతియ హిందూ జ్యోతిష సాంప్రధాయమునందు 1వర్ణ (కుల) పొంతన, 2వశ్య (ఆకర్షణ) పొంతన, 3తారాపొంతన, 4యోనిపొంతన, 5గ్రహా మైత్రి పొంతన , 6గణపొంతన, 7రాశిపొంతన, 8నాడిపొంతన అను ఎనిమిది రకాలైన పొంతనలను పరిశీలించి నిర్ణయము తీసికుందురు. ఇందు బ్రాహ్మణ కులస్తులు గ్రహమైత్రిని, క్షత్రియ కులస్తులు గణమైత్రిని, వైశ్య కులస్తులు రాశిమైత్రిని, ఇతర కులస్తులు యోని మైత్రిని తప్పక పాటించవలెను. నాడీ మైత్రిని సర్వకులస్తులు పాటించ వలెను. ఆపైన ఇరువురి జన్మ జాతక చక్రములలో దుష్టగ్రహ ప్రభావములను అందున మంగళ కారకుడైన కుజ గ్రహ పరిశీలన చేయవలెను.

“ఆద్యే సుత హత: అంత్యే ధన హత: మధ్యే వనితా పతి వియోగ :“

అని చెప్పబడిన కారణము వలన దంపతులు ఇరువురు ఆది నాడికి చెందిన వారైతే సంతాన నష్టము కలుగునని , అంత్య నాడికి చెందిన వారైతే ధనమునకు ఇబ్బంది ఏర్పడుననీ , మధ్యనాడి చెందిన వారైతే దంపతులు మధ్య వియోగము ఏర్పడునని , ఎడబాటు కలుగుననీ చెప్పితిరి . నాడి కూటం సరిగా లేకుంటే మిగిలిన ఏడు కూటాలు గుణాలను కూడా నాశనము చేస్తుంది అందు 1 వ పాదముతో 4 వ పాదం, 2 వ పాదముతో 3 వ పాదం, వేద ఏర్పడుతుంది తప్పక మధ్యఏకనాడిని విడిచి మిగిలిన ఏకనాడుల యందు తప్పనిసరి అయ్యితే అందుకు తగు దోష పరిహారానికి దానాది శాంతికర్మలు జరిపించి వివాహము చేయ వచ్చును.
  వర్ణ కూటమి - 1


 

వశ్య కూటమి - 2

 తారా కూటమి - 3
 యోని కూటమి - 4
 

 గ్రహ కూటమి - 5
 


 గణ కూటమి - 6
 

 

రాశి కూటమి - 7
 


 నాడీ కూటమి - 8అష్ట కూటములు చూచు విధానం:

ఉదాహరణ:
వధువు - ఆరుద్ర 2వ పాదం(మిథున రాశి)
వరుడు - పూర్వాషాడ 3వ పాదం(ధనుః రాశి)

ఈ కూటములన్నియు వధువు రాశి నుండి వరుని రాశి వరకు చూడవలెను.

వర్ణ కూటమి     - 1      (మిథునం - శూద్ర,ధనుః - క్షత్రియ)
వశ్య కూటమి    - 2      (మానవ,మానవ)
తారా కూటమి   - 3      (ఆరుద్ర నుండి పూ.షా)
యోని కూటమి  - 2      (శ్వానము,వానరము)
గ్రహ కూటమి     - 1/2   (బుధ,గురు)
గణ కూటమి      - 6      (మను,మను)
రాశి కూటమి     - 7      (మిథున,ధనుః)
నాడీ కూటమి    - 8      (ఆది,మధ్య)
మొత్తం కూడిన  - 29 1/2

18 గుణములకు పైన వచ్చిన వివాహము శుభప్రదము.

గుణమేళనచక్రము
 (సూక్ష్మంగా గుణములు లెక్కించు పట్టిక)

Tuesday, October 21, 2014

నవరత్నములు అశుభము


గ్రహాలు వారి రత్నములు
రవి - మాణిక్యము
చంద్రుడు - ముత్యము
కుజుడు - పగడము
బుధుడు - మరకతము(పచ్చ)
గురువు - పుష్యరాగము
శుక్రుడు - వజ్రము
శని - నీలము
రాహువు - గోమేధుకము
కేతువు - వైడూర్యముఈ రత్నములలో గురుపాలితులవి శనిపాలితులు, శనిపాలితులవి గురుపలితులు ధరించిన తప్పక దుష్ఫలితములను ఇచ్చును
గురు వర్గము: సూర్యుడు, చంద్రుడు, కుజుడు, గురువు, కేతువు.
శని వర్గము: శని, శుక్రుడు, బుధుడు, రాహువు.


చాలా  మంది జ్యోతిష్యులు నవరత్నములని అన్నింటిని ఒకే ఉంగరములో
దరించవచ్చని అందరికి ధరింప చేస్తున్నారు. ఇది చాలా తప్పు దీని వలన ఆశుభమే తప్ప శుభం లేదు శాస్త్రం చెప్పిందని ఇది మంచిదే అని అంటున్నారు కానీ ఎలా మంచిది అని అడిగితె ఒక్కో కారణం చెపుతున్నారు. గ్రంధాలూ వ్రాసిన వారు మనుషులే కదా వారేమి అయోనిసంభూతులు కాదుకదా తప్పుచేయకుండటానికి. ఇప్పడు ఉన్నది కృత్రిమ జ్యోతిషము దీనివలన ప్రజలు నష్టపోతున్నారు దొంగ జ్యోస్యులు లాభపడుతున్నారు.ఏ జాతకునికి ఐనను నవరత్నము ధరింప వద్దు. ఎంతటివాడికి ఐనను కష్టాలు
తప్పవు.

గురు, శుక్ర, పూర్ణ చంద్ర, శుద్ధ బుధులు శుభులు అని మిగిలిన వారు అనగా
కుజ, శని, రాహు, కేతు లు పాపులు అని వారు అన్న శాస్త్రాలలోనే ఉన్నది,
అలాంటప్పుడు పాపులు కీడు చేస్తారు కదా మరి వారి రత్నములు ధరిస్తే ఎలాశుభం చేస్తాయి.

నిజానికి గ్రహాలలో పాపులు ఎవ్వరు లేరు అందరు పూజనీయులే. లగ్నానుసారంగా శుభ, పాప గ్రహాలు ఏర్పడుతాయి.

జాతకుడు పుట్టిన నక్షత్రము ప్రకారము కొందరు రత్నాన్ని సూచిస్తారు ఇది మరో తప్పు నక్షత్రము గ్రహ ప్రారంభ దశను సూచిస్తుంది దానిపైనే చంద్రుడు
ఉంటాడు.  రోహిణి నక్షత్రము ఇది చంద్ర దశ ప్రారంభ నక్షత్రము చంద్రుడు
ముత్యమునకు అధిపతి కావున రోహిణి నక్షత్రములో జనించిన వారు ముత్యము ధరించవచ్చును అని చెపుతున్నారు, మరి లగ్నము ఏమి కావ
లి. నక్షత్రము పై ఉన్నది చంద్రుడే కదా లగ్నము ధనుస్సు ఐనప్పుడు కటకాధిపతి చంద్రుడు లగ్నానుసరంగాఅష్టమాధిపతి అవుతాడు. ధనుర్లగ్నానికి చంద్రుడు శత్రువు కదా అప్పుడు ఎలా ముత్యము ధరిస్తే శుభము కలుగు తుందో వారికే తెలియాలి.

జ్యోతిష శాస్త్రములో ముక్యమైనవి లగ్నము తదుపరి గ్రహాలు, నక్షత్రాలు.
లగ్నమే ప్రాణవాయువు, లగ్నమే సాధన, లగ్నమే    ముక్యము లగ్నము లేనిది జ్యోతిష శాస్త్రము అడుగుకుడా ముందుకు వేయలేదు.

రత్నాలు ధరించుటకు ముందు లగ్నాన్ని పరిశీలించాలి. లగ్న, పంచమ,
నవమాధిపతులను గమనించి వారి రత్నములను మాత్రమే ధరించాలి తప్ప వేరే వారివి ధరిస్తే కష్టాలు తప్పవు.

eg: మకర రాశిని చూద్దాము. మకారానికి లగ్నాధి పతి శని(శనికి నీలము)
పంచమాధిపతి శుక్రుడు(శుక్రునికి వజ్రము) నవమాధిపతి బుదుడు[బుడునికి పచ్చ(ఆకుపచ్చ)] ధరించ వచ్చు, రాహువు శనిపాలితుడే కావున గోమేధుకము కూడాధరించ వచ్చు.

లగ్నము ప్రకారము రత్నము సుచించుటే క్షేమము.

నవరత్నములు ధరించుట వలన ఆ జాతకునికి లేక తన భార్య పిల్లకు కష్టాలు
తప్పవు. వంశమే నాశనము చేయగల శక్తి ఉన్నది.

printers friendlyRelated Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Telugu Astrology App

Sri Medha Dakshinamurty jyotishanilayam
Powered by Conduit Mobile