మన్మథ నామ సంవత్సర ఉగాది రాశిఫలాలు 2015-2016

mesha

మీ జనన తేది,జనన సమయం,జనన ప్రదేశం ఈ మూడు సమాచారములు మాకు తెలియచేసినచో మీ వ్రుత్తి,వ్యాపార,ఆరోగ్య,ఆర్ధిక పరిస్తితులు, కష్టములు, దాంపత్యం, విద్య,ఉద్యోగ,వివాహ,కుటుంబవ్యవహారాలు, సంతానం,రాజకీయ వ్యవహారాలు,ప్రేమ వ్యవహారములు,కుజ దోషం, కాలసర్ప దోషం మరియు మరి ఏ ఇతర సమస్యలకైనను చక్కని పరిష్కార మార్గములు చూపబడును. P.V.RADHAKRISHNA CELL :+91 9966455872, Mail address :parakrijaya@gmail.com

Thursday, October 1, 2015

Star:Revati

Star:  Revati रेवती ரேவதி
Rasi (Zodiac):  Meena (Pisces)
Ruling Planet:  Budh (Mercury)
Meaning:  Prosperous
Symbol:  Fish or a pair of fish, drum
Deity:  Pushan, nourisher, the protective deity
Guna (Quality):  Sattva-Sattva-Sattva
Gana (Group):  Deva (Divine): Has pleasant voice, kind heart, eats little, appreciates others qualities
Goal:  Moksha (Spiritual)
Nadi (Flow):  Kapha (Phlegm or Water+Earth)
Nature:  Soft/Mild/Tender
Favourable Numbers:  5
Caste:  Shudra (Worker)
Gotra (Clan):  Kratu
Direction:  East
Element:  Ether
Shakti (Power):  Protect, Foster and Nourish
Activity:  Balanced
Process:  Dissolve
Motion:  Level
Gender:  Female
Animal:  Elephant
Favourable:  The natives are creative thinkers and independent. They are liked by others and get support from others. They are gifted in arts. They are good in pleasing others and very sociable. They have a sparkling personality, loves animals and pets. They have good hygiene and interested in ancient cultures. They might be born into a wealthy family and are selfless and compassionate.
Unfavourable:  The natives are overindulgent, takes on too many problems, gives too much and overly sensitive.
Career:  They can be film actors, politicians, charitable workers, government officers, religious workers, journalists, editors, publishers, travel agents, flight attendants etc.

Wednesday, September 30, 2015

Star:UttaraBhadrapada

Star:  UttaraBhadrapada उत्तरभाद्रपदा உத்திரட்டாதி
Rasi (Zodiac):  Meena (Pisces)
Ruling Planet:  Shani (Saturn)
Meaning:  The second of the blessed feet
Symbol:  Twins, back legs of funeral cot, snake in the water
Deity:  Ahir Budhyana, serpent or dragon of the deep
Guna (Quality):  Sattva-Sattva-Tamas
Gana (Group):  Manushya (Human): Proud, proficient in arts, radiant and disciplined
Goal:  Kama (Passionate)
Nadi (Flow):  Pitta (Bile or Fire+Water)
Nature:  Fixed/Permanent
Favourable Numbers:  8
Caste:  Kshatriya (Warrior)
Gotra (Clan):  Pulaha
Direction:  North
Element:  Ether
Shakti (Power):  To bring rain or stability
Activity:  Balanced
Process:  Maintain
Motion:  Up
Gender:  Male
Animal:  Cow
Favourable:  The natives are attractive and have good problem-solving ability. They are disciplined, kind and compassionate. They are financially successful and charitable. They get benefits from children and loves family. They also benefitted from gifts and inheritance. They can be a good advisor.
Unfavourable:  They may be withdrawn and develop enemies. They can be lazy, irresponsible and highly emotional.
Career:  They are good in charitable work, non-profit organizations, import exports, travel industry, religious work, writing and teaching.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Telugu Astrology App

Sri Medha Dakshinamurty jyotishanilayam
Powered by Conduit Mobile