శ్రీ మేధా దక్షిణామూర్తి జ్యోతిష నిలయం

మీ జనన తేది,జనన సమయం,జనన ప్రదేశం ఈ మూడు సమాచారములు మాకు తెలియచేసినచో మీ వ్రుత్తి,వ్యాపార,ఆరోగ్య,ఆర్ధిక పరిస్తితులు, దాంపత్యం, విద్య,ఉద్యోగ,వివాహ,కుటుంబవ్యవహారాలు, సంతానం, రాజకీయ వ్యవహారాలు,ప్రేమ వ్యవహారములు,కుజ దోషం, కాలసర్ప దోషం మరియు వివాహ, ఉపనయన, గృహప్రవేస, జప, హోమ, వ్రత, అన్న ప్రసన , నామకరణం లకు ముహూర్తములు పెట్టబడును. P.V.RADHAKRISHNA CELL :+91 7013390324, Mail us :parakrijaya@gmail.com

Social Media Buttons

Follow by Email

Sunday, September 23, 2012

జ్యోతిషార్ణవ నవనీతము

వాస్తు శాస్త్రము 16

వాస్తు శాస్త్రము- ఇల్లు
 
1 మనము కొత్తగా ఇల్లు కట్టుకున్నప్పుడు వాస్తు విషయాలను తప్పక పా టింపవలయును. గాలి, వెలుతురు, నీరు మొదలగునవి మన ఇంటిలో నికి ఆహ్వానించే విధంగా మనము ఇంటి నిర్మాణము చేయవలెను.
2 మనము స్థలము కొనుగోలు చేయునపుడు నలు చదరముగా గాని, సమకోణ దీర్ఘ చతుర స్రాకారముగ ఉన్న స్థలంగాని ఎంపిక చేసుకోవాలి. అది తూర్పు, ఉత్తరం పల్లంగా వుండాలి. ఈశాన్యం పల్లంగా ఉన్న స్థలం చాల మంచిది. 3 ఇంటికి చుట్టు ప్రహరి ఉండుట చాల మంచిది.
4 ఇల్లు కట్టుకొనే ముందు ఇంటికి చూట్టూ ఖాళీ స్థలం వుంచుకోవాలి. తూర్పు, ఉత్తరాలతో ఎక్కువ ఖాళీ స్థలం ఉంచుకొనుట చాలా మంచిది .
5 ఈశాన్యం పెరిగిన స్థలం చాలా మంచిది. ఈశాన్యం ఎంత పెరిగితే అంత మంచిది . ఈశాన్యం కాకుండా ఏ మూల పెరిగినా దానిని తగించే వీలు వుంటెనే ఆ స్థలాన్ని తీసుకోవాలి.
6 స్థలము, గృహాలతో నిగదులు తూర్పు భాగమునకు పల్లముగా ఉండాలి. మనము వాడిన నీరు తూర్పునకు గాని, ఈశాన్యానికి గానీ వెళ్ళే విధంగా కట్టుకోవాలి.
7 ఇంటికి ద్వారాలు తూర్పులోనూ, ఉత్తరములోనూ, ఉత్తరములోనూ, ఈశాన్యాలలోనూ, దక్షిణ ఆగ్నేయం, పశ్చిమ వాయువ్యంలో ఉంటె మంచిది. ఉత్తర వాయువ్యాలలో, తూర్పు ఆగ్నేయంలో, దక్షిణ నైరుతి లో మరియు పశ్చిమ నైరుతి లో ద్వారాలు ఉండకూడదు.
8 . వంటగది నిర్మాణము ఈశాన్య భాగమున ఉండరాదు. ఈశాన్యం మూల పొయ్యి అసలు ఉండరాదు. ఇంటిలో పొయ్యి ప్రధానంగా ఆగ్నేయంలో ఉండాలి. అలా వీలు కుదరనప్పుడు నైరుతి భాగములో పెట్టవచ్చును. మిగతా దిశలు పొయ్యికి పనికి రావు.
9 . ఇంటిలో ఈశాన్య భాగములో పూజా మందిరం నిర్మించుట చాలా మంచిది.
10 .పడక గది నైరుతి భాగములో కట్టుకోవాలి. దక్షిణం వైపు తల ఉంచి నిదురించుట చాలా మంచిది. ఎట్టి పరిస్థితులలోను ఉత్తరం వైపు తల ఉంచి నిదురించ కూడదు.
11 . గొయ్యి లేకుండ ఉండేటటువంటి మరుగు దొడ్డి ఆగ్నేయంలో నిర్మించు కొనుట చాలా మంచిది. సెప్టిక్ టాంకులు తూర్పు, ఉత్తరాలలో కట్టుకొనవచ్చును. లెట్రిన్ లో తూర్పు ముఖంగాను, పడమర ముఖంగాను కూర్చోన కూడదు. ఈశాన్యములో మరుగు దొడ్డి అసలు ఉండకూడదు.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...