శ్రీ మేధా దక్షిణామూర్తి జ్యోతిష నిలయం

మీ జనన తేది,జనన సమయం,జనన ప్రదేశం ఈ మూడు సమాచారములు మాకు తెలియచేసినచో మీ వ్రుత్తి,వ్యాపార,ఆరోగ్య,ఆర్ధిక పరిస్తితులు, దాంపత్యం, విద్య,ఉద్యోగ,వివాహ,కుటుంబవ్యవహారాలు, సంతానం, రాజకీయ వ్యవహారాలు,ప్రేమ వ్యవహారములు,కుజ దోషం, కాలసర్ప దోషం మరియు వివాహ, ఉపనయన, గృహప్రవేస, జప, హోమ, వ్రత, అన్న ప్రసన , నామకరణం లకు ముహూర్తములు పెట్టబడును. P.V.RADHAKRISHNA CELL :+91 7013390324, Mail us :parakrijaya@gmail.com

Social Media Buttons

Follow by Email

Saturday, February 23, 2013

తాంత్రిక నవార్ణోక్త యంత్రం :-

శ్రీ మహా కాళీ మహా లక్ష్మీ  మహా సరస్వతీ  స్వరూపిణిగా దసరా నవరాత్రుల  యందు కనీసము అష్టమీ , నవమీ , దశిమీ  తిథుల యందు క్రింది యంత్రమను అర్చించిన అనంత ఫల దాయకమగను.శ్రీ మహా కాళీ స్తోత్రమ్  


శ్లో||   ఖడ్గం చక్ర గదేషు చాప పరిఘాన్ శూలం భుశుండీం  శిరః  
        శఖం సందధతీం  కరైః  త్రిణయనాం సర్వాంగభూషాభృతాం
        నీలాశ్మద్యుతి  మాస్యపాద దశకాం సేవే మహాకాళికాం
        యా మస్తౌత్  స్వపితే హరౌ కమల హంతుం మధుం కైటభం. ||


    శ్రీ మహా లక్ష్మీ  స్తోత్రమ్

శ్లో||   అక్షస్రక్ పరశూ గదేషు కులిశాన్ పద్మం ధనుః కుండికాం
       దండం శక్తి మసించ చర్మ  జలజం  ఘంటాం సురాభాజనం
       శూలం పాశ  సుదర్శనేచ ధధతీం హస్తైః  ప్రవాళ ప్రభాం
       సేవే సైరిభ మర్ధినీం  ఇహ మహాలక్ష్మీం సరోజస్థితాం || 


శ్రీ మహా సరస్వతీ  స్తోత్రమ్

శ్లో||   ఘంటా శూల హలాని శంఖముసలే  చక్రం ధనుః సాయకాన్
        హస్తాబ్జ్తెః ధధతీం ఘనాంత విలసత్ శీతాంశుతుల్య ప్రభాం 
        గౌరీ దేహ  సముద్భవాం త్రిజగతా మాధారభూతాం మహా
        పూర్వా మత్ర సరస్వతీ  మనుభజే  శుంభాది  దైత్యార్దినీం

   ఓం మహకాళీ మహలక్ష్మీ మహ సరస్వతి దేవతాభ్యోం నమః
                                     -:  శ్రీ  చాముండా  గాయత్రి :-
   చాముండేశ్వరి   విద్మహే చక్రధారిణి  ధీమహి  తన్నః చాముండా    ప్రచోదయాత్.//
  Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...