శ్రీ మేధా దక్షిణామూర్తి జ్యోతిష నిలయం

మీ జనన తేది,జనన సమయం,జనన ప్రదేశం ఈ మూడు సమాచారములు మాకు తెలియచేసినచో మీ వ్రుత్తి,వ్యాపార,ఆరోగ్య,ఆర్ధిక పరిస్తితులు, దాంపత్యం, విద్య,ఉద్యోగ,వివాహ,కుటుంబవ్యవహారాలు, సంతానం, రాజకీయ వ్యవహారాలు,ప్రేమ వ్యవహారములు,కుజ దోషం, కాలసర్ప దోషం మరియు వివాహ, ఉపనయన, గృహప్రవేస, జప, హోమ, వ్రత, అన్న ప్రసన , నామకరణం లకు ముహూర్తములు పెట్టబడును. P.V.RADHAKRISHNA CELL :+91 7013390324, Mail us :parakrijaya@gmail.com

Social Media Buttons

Follow by Email

Saturday, September 15, 2012

గ్రహముల ద్వాదశ భావాశ్రయ ఫలములు - చంద్రుడు

చంద్ర :-

చంద్రుడు లగ్న, ద్వితీయ, తృతీయములయందున్న ఫలము :

చంద్రుడు లగ్నమందున్న అట్టిజాతకుడు ధృడశరీరవంతుడూ, చిరంజీవి, నిర్భయుడూ, బలిష్ఠుడూ, ధనవంతుడు అగును. ( వృద్ధి చంద్రుడు ). క్షీణచంద్రుడయిన పై ఫలితములకు వ్యతిరిక్తము అగును. చంద్రుడు ద్వితీయమునందున్న జాతకుడు ధనవంతుడు, విద్యావంతుడు, మృదుభాషి యేదేని అంగవైకల్యమూ కలుగును. చంద్రుడు మూడవయింటనున్న జాతకుడు సోదరులు కలవాడు, ప్రమదాజమనస్కుడు, బలవంతుడు, శౌర్యవంతుడు, అయిననూ బహుకష్టములు పొందును.

చంద్రుడు చతుర్థ, పంచమ, షష్ట ద్వాదశభావములయందున్న ఫలము:

చంద్రుడు చతుర్థభావమునయున్న జాతకుడు సుఖీ, భోగీ, దాతా, మిత్రులు కలవాడు, వాహనములు కలవాడు, కీర్తివంతుడుగా వెలుఒందును. చంద్రుడు పంచమమునయున్న జాతకుడు సుపుత్రులు, సుమేథాసంపద, ఠీవీ, మంత్రిపదవి నలంకరించువాడూ యగును. ఆరవయింట చంద్రుడు యున్న జాతకుడు అల్పజీవి, అమాయకుడు, ఉదరశూలతో బాధపడువాడూ, దైన్యత్వముకలవాడునూ యగును. సప్తమమున చంద్రుడుయున్న జాతకుడు సౌమ్యవంతుడు, సుందరయువతీ హృదయారవిందుడు, అతి సుందర వంతుడునూయగును. ( సౌందర్యవతి యగ్గు భార్య సంప్రాప్తమగును. )

చంద్రుడు అష్టమ, నవమ ,దశమ , లాభ ద్వాదశభావములయందున్న ఫలము :

అష్టమభావమున చంద్రుడు, జాతకుని రోగపీడితుడ్నిగనూ, అల్పాయుష్మంతునిగనూ చేయును. నవమభావమున చంద్రుడు అభివృద్ధిపరునిగనూ,పవిత్రునిగనూ, పుత్రవంతునిగను, విజయునిగను, కార్యారంభముననే శుభఫలములందుటా మొదలగు ఫలములని సహాయము చేయు మనస్కుడూ అగును. ఏకాదశమమున చంద్రుడుయున్న జాతకుడు విశాలహృదయుడూ, చిరంజీవీ, ధనవంతుడూ యగును. ద్వాదశభావమున చంద్రుడు యుండ జాతకుడు ద్వేషి, దుఃఖి, క్లేశములననుభవించువాడు, అవమానింపబడినవాడు, నిరుత్సాహి యగును.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...