శ్రీ మేధా దక్షిణామూర్తి జ్యోతిష నిలయం

మీ జనన తేది,జనన సమయం,జనన ప్రదేశం ఈ మూడు సమాచారములు మాకు తెలియచేసినచో మీ వ్రుత్తి,వ్యాపార,ఆరోగ్య,ఆర్ధిక పరిస్తితులు, దాంపత్యం, విద్య,ఉద్యోగ,వివాహ,కుటుంబవ్యవహారాలు, సంతానం, రాజకీయ వ్యవహారాలు,ప్రేమ వ్యవహారములు,కుజ దోషం, కాలసర్ప దోషం మరియు వివాహ, ఉపనయన, గృహప్రవేస, జప, హోమ, వ్రత, అన్న ప్రసన , నామకరణం లకు ముహూర్తములు పెట్టబడును. P.V.RADHAKRISHNA CELL :+91 7013390324, Mail us :parakrijaya@gmail.com

Social Media Buttons

Follow by Email

Wednesday, February 20, 2013

నవగ్రహ శ్లోకములుజపాకుసుమ సంకాశం ! కాశ్యపేయం మహాద్యుతిం
తమోరిం సర్వపాపఘ్నం ! ప్రణతోస్మి దివాకరమ్ !!


దధిశంఖ తుషారాభం ! క్షీరోదార్ణవ సంభవం
నమామి నశినం సోమం ! శంభోర్మకుటభూషణమ్ !!


ధరణీ గర్భ సంభూతం ! విద్యుత్కాంతి సమ ప్రభం
కుమారం శక్తి హస్తం తం ! మంగళం ప్రణమామ్యహమ్ !!

ప్రియంగుకలికా శ్యామం ! రూపేణా ప్రతిమం బుధం
సౌమ్యం సత్త్వగుణోపేతం ! తం బుధం ప్రణమామ్యహమ్ !!


దేవానాం చ ఋషీనాంచ గురుం కాంచన సన్నిభం
బుద్ధిమంత్రం త్రిలోకేశం ! తం నమామి బృహస్పతిమ్ !!

హిమకుంద మృణాళాభం ! దైత్యానాం పరమం గురుం
సర్వశాస్త్ర ప్రవక్తారం భార్గవం ప్రణమామ్యహమ్ !!


నీలాంజన సమాభాసం ! రవిపుత్రం యమాగ్రజం
ఛాయా మార్తాండ సంభూతం ! తం నమామి శనైశ్చరమ్ !!

అర్ధకాయం మహావీరం ! చంద్రాదిత్య విమర్దనం
సింహికా గర్భసంభూతం ! తం రాహుం ప్రణమామ్యహమ్ !!


ఫలాశ పుష్ప సంకాశం ! తారకా గ్రహ మస్తకం
రౌద్రం రౌద్రత్మకం ఘోరం ! తం కేతు ప్రణమామ్యహమ్ !!


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...