శ్రీ మేధా దక్షిణామూర్తి జ్యోతిష నిలయం

మీ జనన తేది,జనన సమయం,జనన ప్రదేశం ఈ మూడు సమాచారములు మాకు తెలియచేసినచో మీ వ్రుత్తి,వ్యాపార,ఆరోగ్య,ఆర్ధిక పరిస్తితులు, దాంపత్యం, విద్య,ఉద్యోగ,వివాహ,కుటుంబవ్యవహారాలు, సంతానం, రాజకీయ వ్యవహారాలు,ప్రేమ వ్యవహారములు,కుజ దోషం, కాలసర్ప దోషం మరియు వివాహ, ఉపనయన, గృహప్రవేస, జప, హోమ, వ్రత, అన్న ప్రసన , నామకరణం లకు ముహూర్తములు పెట్టబడును. P.V.RADHAKRISHNA CELL :+91 7013390324, Mail us :parakrijaya@gmail.com

Social Media Buttons

Follow by Email

Tuesday, June 12, 2012

ప్రశ్న చక్రం -10


                                                           ప్రశ్న చక్రం -10
సాధన - ఆరాధన


Sunday, June 10, 2012

ప్రశ్న చక్రం - 9                                                        ప్రశ్న చక్రం -9
సాధన - ఆరాధన

Saturday, June 9, 2012

Friday, June 8, 2012

ప్రశ్న చక్రం -7                                                         ప్రశ్న చక్రం -7
సాధన - ఆరాధన

ప్రశ్న చక్రం -6

                                                          ప్రశ్న చక్రం -6

సాధన - ఆరాధన
Thursday, June 7, 2012

Tuesday, June 5, 2012

ప్రశ్న చక్రం -4                                                        ప్రశ్న చక్రం -4                
సాధన - ఆరాధన
Monday, June 4, 2012

Sunday, June 3, 2012Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...