శ్రీ మేధా దక్షిణామూర్తి జ్యోతిష నిలయం

మీ జనన తేది,జనన సమయం,జనన ప్రదేశం ఈ మూడు సమాచారములు మాకు తెలియచేసినచో మీ వ్రుత్తి,వ్యాపార,ఆరోగ్య,ఆర్ధిక పరిస్తితులు, దాంపత్యం, విద్య,ఉద్యోగ,వివాహ,కుటుంబవ్యవహారాలు, సంతానం, రాజకీయ వ్యవహారాలు,ప్రేమ వ్యవహారములు,కుజ దోషం, కాలసర్ప దోషం మరియు వివాహ, ఉపనయన, గృహప్రవేస, జప, హోమ, వ్రత, అన్న ప్రసన , నామకరణం లకు ముహూర్తములు పెట్టబడును. P.V.RADHAKRISHNA CELL :+91 7013390324, Mail us :parakrijaya@gmail.com

Social Media Buttons

Follow by Email

Thursday, October 4, 2012

పంచాంగ విషయాలు 3- శకున ఫలితములు

పంచాంగ విషయాలు - శకున ఫలితములు
శుభ శకునములు
కన్యలు, ముత్తైదువలు , పువ్వులు, భోగంసాని, పండ్లు ,కుంకుమ ,పసుపు, పాలు, మంగళ వాద్యములు, మండుచున్న కాగడా, గంటాద్వని, విజయ శబ్దములు, గాడిద అరుపు ,వేదనాదము, జంట బ్రాహ్మణులు ,చల్లటి గాలి,గుఱ్ఱములు, ఏనుగులు, ఆవులు, చేపలు, సంతోషవార్తలు, తెల్లని గొడుగు, నీళ్ళ బిందెలు, మద్దెలలు, వీణ, శంఖము, కర్ర పట్టుకొనినవాడు, నీళ్ళ బిందెలతో స్త్రీలు, అనుకూలమైన గాలి ఇవి ఎదురగుట మంచిది.
అశుభ శకునములు
ఎక్కడకు వెళ్తున్నావని అడుగుట , ఎందుకని అడుగుట, నేనూ వచ్చేదననుట , కొంతసేపు ఆగమనుట, ఒక్కడివీ వెల్ల వద్దనుట,భోజనం చేసి వెళ్ళమనుట , వంటివి వినుట మంచిది కాదు. తుమ్ములు వినుట, పొగతో ఉన్న నిప్పు ,గ్రుడ్డివాడు, విధవ, నూనె కుండ, ఆయుధము, గొడ్డళ్ళు, బోడివాడు , ఏడ్చు చున్నవారు, ఒంటి బ్రాహ్మణుడు, దిగంబరుడు , వాన, గాలి, రక్త దర్శనము, కష్టమైన మాటలు వినుట ,పిల్లి, కాకి, పాము, కోళ్ళు ,కోతులు  అడ్డుగా వచ్చుట అశుభ శకునములు.
అశుభ శకునములు ఎదురైన, వెళ్ళుట తప్పని సరియైనప్పుడు ' వాసు దేవాయ మంగళం' అని భగవంతుని స్మరిస్తూ బయలు దేరవలెను.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...