శ్రీ మేధా దక్షిణామూర్తి జ్యోతిష నిలయం

మీ జనన తేది,జనన సమయం,జనన ప్రదేశం ఈ మూడు సమాచారములు మాకు తెలియచేసినచో మీ వ్రుత్తి,వ్యాపార,ఆరోగ్య,ఆర్ధిక పరిస్తితులు, దాంపత్యం, విద్య,ఉద్యోగ,వివాహ,కుటుంబవ్యవహారాలు, సంతానం, రాజకీయ వ్యవహారాలు,ప్రేమ వ్యవహారములు,కుజ దోషం, కాలసర్ప దోషం మరియు వివాహ, ఉపనయన, గృహప్రవేస, జప, హోమ, వ్రత, అన్న ప్రసన , నామకరణం లకు ముహూర్తములు పెట్టబడును. P.V.RADHAKRISHNA CELL :+91 7013390324, Mail us :parakrijaya@gmail.com

Social Media Buttons

Follow by Email

Sunday, September 16, 2012

గ్రహముల ద్వాదశ భావాశ్రయ ఫలములు - కుజుడు

 మంగళ:-

కుజుడు లగ్న, ద్వితీయ, తృతీయ, చతుర్థములయందున్న ఫలము :

లగ్నమునందుకుజుడు యున్న, అట్టిజాతకుడు, క్షతగాత్రుడు, కౄరుడు అల్పాయుష్మంతుడు, సాహసియగును. కుజుడు ద్వితీయమునందున్న జాతకుడు - కురూపవంతుడు, విద్యావిహీనుడు, ధనహీనుడు, దుష్ప్రజలమీద ఆధారపడువాడూ యగును. తృతీయమునందు కుజుడుయున్న జాతకుడు మంచిఅలవాట్లు కలవాడు, ధనవంతుడు, ధైర్యశాలి, అప్రతిహతుడు, సుఖవంతుడు, సోదరశూన్యుడూ యగును. చతుర్థమున కుజుడుండిన జాతకునకు మిత్ర, మాతృ, భూ, గృహ, సుఖ, వాహనముల లేమి కలుగును.

కుజుడు పంచమ, షష్ట, సప్తమ, అష్టమ భావములయందున్న ఫలము :

పంచమ భావమున కుజుడున్న అట్టిజాతకుడు సుఖహీనత, నిస్సంతు, అల్పమేథావి, భాగ్యములకు అనర్ధములు కలుగును. కుజుడు షష్టభావమునయున్న జాతకుడు - అతికాముకుడు, ధనవంతుడు కీర్తికలవాడు, విజయుడూ అగును. కుజుడు కళత్రభావమునయున్న జాతకుడు దుశ్చరితుడు, వ్యాధిపీడితుడు, వృధాత్రిప్పట, భార్యానష్టము కలుగును. అష్టమమున కుజుడుండిన జాతకుడు అంగవైకల్యము పొమ్దును. నిర్ధనుడు, అల్పజీవి, జననిందితుడు అగును.

కుజుడు భాగ్య, రాజ్య, లాభరిఃఫ స్థానములయందున్న ఫలము :

కుజుడు భాగ్యభావమునయున్న జాతకుడు రాజమిత్రుడు, ప్రజలచే ద్వేషింపబడువాడు, పితృహీనుడు, జనఘాతకుడు అగును. కుజుడు రాజ్యప్రభావమున యున్న జాతకుడు కౄరస్వభావము కలరాజగును. విశాలహృదయుడు, ప్రజామన్ననలందుకొనువాడగును. కుజుడు ద్వాదశభావమునయున్న జాతకుడు ధనసుఖములతో తులతూగువాడు, ధైర్యశాలి, విగతశోకవంతుడు, సచ్ఛరిత్రుడూ యగును.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...