శ్రీ మేధా దక్షిణామూర్తి జ్యోతిష నిలయం

మీ జనన తేది,జనన సమయం,జనన ప్రదేశం ఈ మూడు సమాచారములు మాకు తెలియచేసినచో మీ వ్రుత్తి,వ్యాపార,ఆరోగ్య,ఆర్ధిక పరిస్తితులు, దాంపత్యం, విద్య,ఉద్యోగ,వివాహ,కుటుంబవ్యవహారాలు, సంతానం, రాజకీయ వ్యవహారాలు,ప్రేమ వ్యవహారములు,కుజ దోషం, కాలసర్ప దోషం మరియు వివాహ, ఉపనయన, గృహప్రవేస, జప, హోమ, వ్రత, అన్న ప్రసన , నామకరణం లకు ముహూర్తములు పెట్టబడును. P.V.RADHAKRISHNA CELL :+91 7013390324, Mail us :parakrijaya@gmail.com

Social Media Buttons

Follow by Email

Friday, September 21, 2012

గ్రహముల ద్వాదశ భావాశ్రయ ఫలములు - రాహువు

రాహు:-

రాహువు లగ్న, ద్వితీయ, తృతీయ, చతుర్ధముల యందున్న ఫలము :

రాహువు లగ్నమునయున్న జాతకుడు అల్పాయుర్దాయువంతుడు, ధనము ధారుడ్యము కలవాడు, ఊర్ద్వాంగములగు శిరోముఖములయందు రోగములు కలవాడు అగును. రాహువు ద్వితీయభాగమునయున్న జాతకుడు సంశయపూరిత వాక్కులు గలవాడు, ముఖమున నోటియందునా రోగములు గలవాడు, సునిశిత హృదయుడు, ప్రభుమూలకధనార్జనపరుడు, రోషవంతుడు సుఖీ అగును. రాహువు తృతీయమున యున్న జాతకుడు పుట్టుకతోనే గర్వి, బ్రాతృవిరోధి, స్థిరచిత్తుడు, చిరాయుష్మంతుడు, ధనీ అగును. రాహువు చతుర్ధమునయున్న జాతకుడు దుఃఖకారకుడు, మూర్ఖుడు, అల్పాయుష్మంతుడు, అప్పుడప్పుడు సుఖవంతుడూ అగును.

రాహువు పంచమ, షష్ట, సప్తమ, అష్టమ స్థానములయందున్న ఫలము :

రాహువు పంచమమునయున్న జాతకుడు ముక్కుతో మాట్లాడు ధ్వని కలవాడు, అపుత్రవంతుడు, కఠినాత్ముడు, గర్భముయొక్క రోగములు కలవాడు అగును. రాహువు షష్టమమునయున్న జాతకుడు శతృవులచే బాధలనొందువాడు ; లేక గ్రహబాధలు కలవాడు, గుహ్యాదియందురోగము కలవాడు, ధనవంతుడు, చిరంజీవి అగును. సప్తమమౌన రాహువు యున్న జాతకుడు పరాంగనారహ : కేళీవిలాసముయందు నష్టము పొందినవాడు, ఆత్మీయులనుంచి విడిపోవుటవలన వ్యథలపాలయినవాడు, మానవత్వము కోల్పోయినవాడు, పాపి, స్వాతంత్రభావములు కలవాడు ( ఇతరుల భావములు విననివాడు ) అగును. రాహువు అషటమమునయున్న జాతకుడు అల్పాయుషమంతుడు అపవిత్రకార్యాసక్తుడు, అంగవైకల్యమును పొందినవాడు, వికలతచెందినవాడు, వాతప్రకృతి కలవాడు, అల్పసంతతి కలవాడు అగును.

రాహువు భాగ్య, రాజ్య, లాభ, రిఃఫ స్థానములయందున్న ఫలము :

రాహువు నవమభాగమునయున్న జాతకుడు ప్రతికూలవాక్కులుగలవాడు, కులపెద్ద, గ్రామపెద్ద, పట్టణమునకు అధిపతి, పాపక్రియాపరుడు అగును. రాహువు దశమమందున్న జాతకుడు ప్రఖ్యాతి వహించినవాడు, అల్పసంతానవంతుడు, పరకార్యములు చేయ్వాడు, నిర్భయుడు, సత్కర్మరహితుడు అగును.
రాహువు లాభస్థానమునయున్న జాతకుడు అభివృద్ధిపరుడు, స్వల్పసంతానవంతుడు, చిరంజీవి మరియూ కర్ణరోగి యగును. అనియూ, రహువు ద్వాదశస్థానమునయున్న జాతకుడు రహస్యకృత దురాచారములు కలవాడు, యెక్కువ ఖర్చు చేయువాడు, శరీరమున జలసంబంధమగు రోగము కలవాడు అగును .


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...