శ్రీ మేధా దక్షిణామూర్తి జ్యోతిష నిలయం

మీ జనన తేది,జనన సమయం,జనన ప్రదేశం ఈ మూడు సమాచారములు మాకు తెలియచేసినచో మీ వ్రుత్తి,వ్యాపార,ఆరోగ్య,ఆర్ధిక పరిస్తితులు, దాంపత్యం, విద్య,ఉద్యోగ,వివాహ,కుటుంబవ్యవహారాలు, సంతానం, రాజకీయ వ్యవహారాలు,ప్రేమ వ్యవహారములు,కుజ దోషం, కాలసర్ప దోషం మరియు వివాహ, ఉపనయన, గృహప్రవేస, జప, హోమ, వ్రత, అన్న ప్రసన , నామకరణం లకు ముహూర్తములు పెట్టబడును. P.V.RADHAKRISHNA CELL :+91 7013390324, Mail us :parakrijaya@gmail.com

Social Media Buttons

Follow by Email

Monday, February 25, 2013

చంద్ర గ్రహ జపము

(Chandra Graha Japam)


ఆవాహనము:
అస్యశ్రీ చంద్రగ్రహ మహామంత్రస్య గౌతమ ఋషిః చంద్రో దేవతా చంద్రగ్రహ ప్రసాదసిద్యర్థే చందర్ గ్రహ మహామంత్రం కరిష్యే|
కరన్యాసము :
ఓం అప్యాయస్య - అంగుష్టాభ్యాం నమః
ఓం సమేతుతే - తర్జనీభ్యాం నమః
ఓం విశ్యతః - మధ్యమాభ్యం నమః
ఓం సోమ వృష్టియం - అనామికాభ్యాం నమః
ఓం భవావాజస్య - కనిష్టి కాభ్యాం నమః
ఓం సంఘథే - కరతల కర పృష్ఠాభ్యం నమః
ఓం అప్యాయస్య – హృదయాయ నమః హృదయాయ నమః
ఓం సమేతుతేక – శిరసే స్వాహా శిరసే స్వాహా
ఓం విశ్వతః - శిఖాయైవషట్
ఓం సంఘథే - అస్త్రాయఫట్
ఓం భూర్భువస్సు వరోమితి దిగ్బంధః ఆది దేవతా :
అప్సుమే సోమో అబ్రవీదంత ర్విశ్వాని భేషజా| అగ్నించ విశ్వశంభువ మాపశ్చ విశ్వభేశ జీః ప్రత్యథి దేవతా :
ఆప్యాయస్వ సమేతుతే విశ్వతస్సోమ వృష్టియం| భావా వాజస్య సంఘధే| చంద్ర కవచ స్తోత్రం
వేద మంత్రము
శశీపాటు శిరోదేశే| ఫాలంపాతు కలానిధిః చక్షుషీ చంద్రమాః పాతు| ముఖం కుముద బాంధవః |
సోమః కరౌతు మే పాతు| స్కందౌపాతు సుధాత్మకః ఉరూ మైత్రీ నిధిః మధ్యం పాతు విశాకరః కటిం
సుధాకరః పాతు| ఉరః పాతు శశంధరః మృగాంకో జానునీపాతు| జంఘేపాత్వ మృతాబ్ధిజం|
పాదౌ హిమకరః పాతు| పాతు చంద్రోభిలంవపుః

ఫలశ్రుతి :
ఏతద్ధి కవచం పుణ్యం భుక్తి ముక్తి ప్రదాయకం యః పఠేచ్చ్రుణుయాద్వాపి సర్వత్ర విజయీ భవేత్
చంద్రగ్రహ మంగళాష్టకం చంద్రః కర్కాటక ప్రభు స్సితనిభశ్చాత్రేయ గోత్రోద్భవ|
శ్చాత్రేయ శ్చతురశ్ర వారుణ ముఖ శ్చాపోహ్యుమా ధీశ్వరః
షట్స ప్తాగ్ని దశైకగా శ్యుభకరో నారిర్బుధార్కౌ ప్రియౌ| స్వామీ
యామునవః పలాశన మిధః కుర్యాత్సదా మంగళం |

చన్ద్రాష్టోత్తర శత నామావళిః
ఓం శ్రీమతే నమః ఓం శశిధరాయ నమః ఓం చంద్రాయ నమః ఓం తారాధీశాయ నమః
ఓం నిశాకరాయ నమః ఓం సుథానిధయే నమః ఓం సదారాధ్యాయ నమః
ఓం సత్వతయే నమః ఓం సాధుపూజితాయ నమః ఓం జితేంద్రియాయ నమః
ఓం జగద్యోనయే నమః ఓం జ్యోతిశ్చక్ర ప్రవర్తకాయ నమః ఓం వికర్తనానుజాయ నమః
ఓం వీరాయ నమః ఓం విశ్వేశాయ నమః ఓం విదుషాంపతయే నమః
ఓం దోషాకరాయ నమః ఓం దుష్టదూరాయ నమః ఓం పుష్టిమతే నమః
ఓం శిష్ట పాలయాక నమః ఓం అష్ట మూర్తి ప్రియాయ నమః ఓం అనంతాయ నమః
ఓం కష్టదారుకురారకాయ నమః ఓం స్వప్రకాశాయ నమః ఓం ప్రకాశాత్మనే నమః
ఓం ద్యుచరాయ నమః ఓం దేవభోజనాయ నమః ఓం కళాధరాయ నమః
ఓం కాలహేతవే నమః ఓం కామకృతే నమః ఓం కామదాయకాయ నమః
ఓం మృత్యు సంహారకాయ నమః ఓం అమర్తాయ నమ ఓం నిత్యానుష్టానదాయ నమః
ఓం క్షపాకరాయ నమః ఓం క్షీణపాపాయ నమః ఓం క్షయవృద్ధిసమిన్వితాయ
ఓం జైవా తృ కాయ నమః ఓం శశినే నమః ఓం శుభ్రాయ నమః
ఓం జయినే నమః ఓం జయఫల ప్రదాయ నమః ఓం సుధఆమయాయ నమః
ఓం సురస్వామినే నమః ఓం భక్తానామిష్ట ప్రద ఆయకాయ ఓం భుక్తిదాయ ( ముక్తిదాయ)
ఓం భద్రాయ నమః ఓం భక్త దారిద్ర్యభంజనాయ ఓం సామగాన ప్రియాయ నమః
ఓం సర్వరక్షకాయ నమః ఓం సాగారోద్భవాయ నమః ఓం భయాంతకృతే నమః
ఓం భక్తిగమ్యాయ నమః ఓం భవబంధ విమోచకాయ నమః ఓం జగత్ప్రకాశకిరణాయ నమః
ఓం జగదానందకారణాయ నమః ఓం నిస్వవత్యాయ నమః ఓం నిరాహారాయ నమః
ఓం నిర్వికారాయ నమః ఓం నిరామయాయ నమః ఓం భూచ్చాయాచ్చాదితాయ నమః
ఓం భవ్యాయ నమః ఓం భువనప్రతిపాలకాయ నమః ఓం సకలార్తిహరాయ నమః
ఓం సౌమ్యజనకాయ నమః ఓం సాధువందితాయ నమః ఓం సర్వాగమజ్ఞాయ నమః
ఓం సర్వజ్ఞాయ నమః ఓం సనకాదిమునిస్తుతాయ నమః ఓం సితచహత్రధ్వజోపేతాయ నమః
ఓం శీతాంగాయ నమః ఓం శీతభూషణాయ నమః ఓం శ్వేతమాల్యాంబరధరాయ నమః
ఓం శ్వేత గంధానులేపనాయ నమః ఓం దశాశ్వరథ సంరూధాయ నమః ఓం దండపాణయే నమః
ఓం ధనుర్ధరాయ నమః ఓం కుందపుష్పోజ్జ్వలాకారాయ నమః ఓం నాయనాబ్జసముద్భవాయ నమః
ఓం ఆత్రేయగోత్రజాయ నమః ఓం అత్యంతవినయాయ నమః ఓం ప్రియదాయకాయ నమః
ఓం కరుణారస సంపూర్ణాయ నమః ఓం కర్కటప్రభవే నమః ఓం అవ్యయాయ నమః
ఓం చతురశ్రాసనారూధాయ నమః ఓం చతురాయ నమః ఓం దివ్యవాహనాయ నమః
ఓం వివస్వస్మందలాజ్జేయావాసాయ నమః ఓం వాసు సమృద్ధిదాయ నమః ఓం మహేశ్వర ప్రియాయే నమః
ఓం దాంతాయ నమః ఓం మేరుగోత్ర పదక్షినాయ నమః ఓం గ్రహమందల మధ్యస్థాయ నమః
ఓం గ్రసితార్కాయ నమః ఓం గ్రహాధిపాయ నమః ఓం ద్విజరాజాయ నమః
ఓం ద్యుతిలకాయ నమః ఆన్ ద్విభుజాయ నమః ఓం ద్విజ పూజితాయ నమః
ఓం ఔదుంబరనగావాసయ నమః ఓం ఉదారాయ నమః ఓం రోహిణీపతయే నమః
ఓం నిత్యోదయాయ నమః ఓం మునిస్తుత్యాయ నమః ఓం నిత్యానందఫలప్రదాయ నమః
ఓం సకలాహ్లాదనకరాయ నమః ఓం ఫలాశసమిధ ప్రియాయ నమః ఓం చంద్రమసే నమః

1. మీ దగ్గరలో నున్న పార్వతి లేదా దుర్గాదేవి ఆలయానికి వెళ్ళి ప్రతి సోమవారం ఉదయం 6 గంటల నుండి ఉదయం 7 గంటల వరకు 100 ప్రదక్షిణములు చేయండి.
2. 10 సోమవారములు నవగ్రహములకు 100 ప్రదక్షిణములు చేసి 1.25 కే.జీ. బియ్యం దానం చేయండి.
3. కృష్ణా జిల్లాలోని కనకదుర్గ గుడికి వెళ్ళి సోమవారం ఉదయం 7-30 గంటల నుండి 9 గంటల లోపుగా దర్శించండి.
4. సోమవారం రోజున పేదలకు దద్దోజనం పంచిపెట్టండి.
5. తూర్పు గోదావరి జిల్లాలోని కోటిపల్లిలోని సోమేశ్వరస్వామి, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలోని గునుపూడిలోని సోమేశ్వరుని దర్శించి, తెల్ల వస్త్రములో బియ్యం దానం చేయండి.
6. ముత్యము లేదా చంద్రకాంతమణితో వెండి ఉంగరం చేయించి కుడిచేతి ఉంగరపు వేలుకు ధరించండి. తెలుపు వస్త్రములు దానం చేయండి.
7. చంద్రగ్రహ జపము ఒకసారి బ్రాహ్మణుడితో చేయించి, ముత్యాల దండ, బియ్యం, వెండి దానం చేయండి.
8. నవగ్రహములలో చంద్రగ్రహం దగ్గర సోమవారం 10 వత్తులతో దీపారాధాన చేసి తెల్లని వస్త్రములు, వెండి ఉంగరం దానం చేయండి.
9. 10 సోమవారములు ఉపవాసము ఉండి, చివరి సోమవారం పార్వతికి కుంకుమ పూజ మరియు చంద్రుని అష్టోత్తర పూజ చేయండి.
10. తమిళనాడులోని తింగళ్ళూరు దేవస్థానమును దర్శించండి.
11. పార్వతి, దుర్గ, కృష్ణ ఆలయము యందు పేదలకు, సాధువులకు సోమవారం ప్రసాదములు పంచగలరు. అన్నదానం చేయండి.
12. చంద్ర ధ్యాన శ్లోకమును ప్రతిరిజు 100 మార్లు 100 రోజులు పారాయణ చేయండి.
13. చంద్ర గాయత్రీ మంత్రమును 10 సోమవారములు 100 మార్లు పారాయణ చేయండి.
14. చంద్రమంత్రమును 40 రోజులలో 10000 మార్లు జపము చేయవలెను. లేదా ప్రతిరోజూ దుర్గా స్తోత్రము పారాయణ చేయండి.
15. తీరికలేని వారు కనీసం చంద్ర శ్లోకము 10 మార్లుగాని చంద్ర మంత్రము 100 మార్లు పారాయణ చేయండి.
16. శివరాత్రి పర్వదినమున మహన్యాసక పూర్వక ఏకాదశ రుద్రాభిషేకం చేయించుకుంటే మంచిది.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...