శ్రీ మేధా దక్షిణామూర్తి జ్యోతిష నిలయం

మీ జనన తేది,జనన సమయం,జనన ప్రదేశం ఈ మూడు సమాచారములు మాకు తెలియచేసినచో మీ వ్రుత్తి,వ్యాపార,ఆరోగ్య,ఆర్ధిక పరిస్తితులు, దాంపత్యం, విద్య,ఉద్యోగ,వివాహ,కుటుంబవ్యవహారాలు, సంతానం, రాజకీయ వ్యవహారాలు,ప్రేమ వ్యవహారములు,కుజ దోషం, కాలసర్ప దోషం మరియు వివాహ, ఉపనయన, గృహప్రవేస, జప, హోమ, వ్రత, అన్న ప్రసన , నామకరణం లకు ముహూర్తములు పెట్టబడును. P.V.RADHAKRISHNA CELL :+91 7013390324, Mail us :parakrijaya@gmail.com

Social Media Buttons

Follow by Email

Tuesday, September 18, 2012

గ్రహముల ద్వాదశ భావాశ్రయ ఫలములు - గురుడు

గురు:-

గురుడు లగ్న, ద్వితీయ, తృతీయ, చతుర్ధ భావములయందున్న ఫలము :

గురుడు లగ్నకేంద్రమునయున్న జాతకుడు రూపవంతుడు, అదృష్టవంతుడు, చిరంజీవి, నిర్భయుడు, సంతానవంతుడు అగును. గురుడు ద్వితీయమున యున్న జాతకుడు స్వచ్చమగు వాకులు గలవాడు, భోజనప్రియుడు, సుందరవదనుడు, ధనవంతుడు, విద్యావంతుడు అగును. గురుడు తృతీయమునయున్న జాతకుడు అమర్యాదస్తుడు (మర్యాద తెలియనివాడు), కష్టముతో జీవించువాడు, ఖ్యాతిగల సోదరవర్గము కలవాడు, పాపములు చేయువాడు, మావియగును. చతుర్దభావమున గురుడుండిన జాతకుడు మిత్ర మాతృ సేవాజనముతో జీవించువాడు, భార్యాపుత్ర ధనధాన్య సంపద్విభవుడు, సుఖీ అగును.

గురుడు పంచమ, షష్ట, సప్తమ, అష్టమ స్థానములందున్న ఫలము :

గురుడు పంచమభావమునయున్న జాతకుడు పుత్రులవలన క్లేశములు గలవాడు అగును. మరియూ మేథావి, రాజసచివునిగను యుండును. గురుడు షష్టమునయున్న జాతకుడు నిరుత్సాహి, అగౌరవములు పొందువాడు, శతృనాశనకారి, మంత్రాభినివేశము కలవాడగును. గురుడు సప్తమమునయున్న జాతకుడు సత్కళత్ర, సుపుత్రులను బడయును, వినయసంపన్నుడు, అతి ఉదారుడూ అగును. గురుడు అష్టమమునయున్న జాతకుడు కడుబీదవాడగునూ, బహుతక్కువ సంపాదనాపరుడు, పాపి, అయిననూ చిరంజీవి అగును.

గురుడు భాగ్య, రాజ్య, లాభ, వ్యయ భావములయందున్న ఫలము :

గురుడు భాగ్యమందున్న జాతకుడు ఖ్యాతి వహించిన మంత్రిగనూ, సంతతీ ఐశ్వర్యము గలవానిగానూ, పవిత్రకార్యాభిలాషిగనూ యుండును. గురుడు రాజ్యము నందున్న జాతకుడు బుజువర్తనుడు, తన పవిత్రకార్యములచేత ప్రఖ్యాతి వహించినవాడు, బహుధనవంతుడూ, రాజమిత్రుడూ అగును. గురుడు లాభమునందుయున్న జాతకుడు ధనవంతుడు, నిర్భయుడు, అల్పసంతానవంతుడు; చిరంజీవి, వాహనయానపరుడు అగును. గురుడు ద్వాదశమునయున్న జాతకుడు యితరుల చేత అసహ్యించుకొనబడువాడు. అసంగతప్రలాపి, అప్త్రవంతుడు, పాపకృత్యములు చేయువాడు అలసినవాడు అగును.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...