శ్రీ మేధా దక్షిణామూర్తి జ్యోతిష నిలయం

మీ జనన తేది,జనన సమయం,జనన ప్రదేశం ఈ మూడు సమాచారములు మాకు తెలియచేసినచో మీ వ్రుత్తి,వ్యాపార,ఆరోగ్య,ఆర్ధిక పరిస్తితులు, దాంపత్యం, విద్య,ఉద్యోగ,వివాహ,కుటుంబవ్యవహారాలు, సంతానం, రాజకీయ వ్యవహారాలు,ప్రేమ వ్యవహారములు,కుజ దోషం, కాలసర్ప దోషం మరియు వివాహ, ఉపనయన, గృహప్రవేస, జప, హోమ, వ్రత, అన్న ప్రసన , నామకరణం లకు ముహూర్తములు పెట్టబడును. P.V.RADHAKRISHNA CELL :+91 7013390324, Mail us :parakrijaya@gmail.com

Social Media Buttons

Follow by Email

Saturday, September 22, 2012

గ్రహముల ద్వాదశ భావాశ్రయ ఫలములు - కేతువు

కేతు:-

లగ్న ద్వితీయ భావములయందున్న కేతువు ఫలము :

లగ్నమున కేతువుయున్న జాతకుడు కృతఘ్నుడు, సుఖములేనివాడు, యితరుల విషయములలో కొండెములు చెప్పువాడు అగును. మరియూ జాతిభ్రష్టుడు, స్థానభ్రష్టుడూ, అసంపూర్ణమగు అవయవములు కలవాడు, మాయావులతో కలిసియుండు వాడు అగును. కేతువు ద్వితీయభావమునయున్న జాతకుడు విద్యాహీనుడు, నిర్దనుడు, అల్పపదప్రయోగి, కుదృష్టిపరుడు, పరాన్నభుక్కుయగును.

కేతువు తృతీయ, చతుర్ధ భావములయందున్న ఫలము :

కేతువు తృతీయ భావమునయున్న జాతకుడు చిరంజీవి, శక్టిసంపన్నుడు, ఆస్తి - కీర్తి కలవాడును భార్యాసమేతముగా సంతోషజీవితము గౌడ్పును. సుఖాన్న ప్రాప్తిని పొందును. సోదరుని కోల్పోవును. కేతువు చతుర్ధమునయున్న జాతకుడు భూ, మాతృ, వాహన, సుఖములను కోల్పోవును. స్వస్థానములు వీడి అన్యప్రదేశములయందుండును. పరులధనాపేక్షతో జీవించువాడు యగును.

కేతువు పంచమ, షష్ట స్థానములయందున్న ఫలము :

కేతువు పంచమమునయున్న జాతకుడు గర్భజ్కోశవ్యాధి పీడితుడు, సంతతినష్టపోవువాడు, పిశాచపీడలచే బాధలనొందువాడు, దుర్భుద్దిపరుడు, మోసగాడు అగును. కేతువు షష్టమునయున్న జాతకుడు ఔదార్యవంతుడు, వుత్తమగుణములు కలవాడు, ధృడచిత్తుడు, విపులకీర్తివంతుడు, వున్నతోద్యోగి, శతృనాశనపరుడు, కోరికలు సిద్ధించువాడు అగును.

కేతువు సప్తమ, అష్టమ స్థానములందున్న ఫలము :

కేతువు సప్తమమునయున్న జాతకుడు అగౌరవము పోమ్దుఅవడు, దుష్టస్త్రీ సమేతుడు, అంతర్గత రోగపీడితుడు, భార్య మరియు శక్తినష్టములచేత బాధపడువాడు అగును. కేతువు అష్టమమునయున్న జాతకుడు అల్పాయుష్మంతుడు, ప్రాణమిత్రులను విడిచినవాడు, కలహములతో జీవించువాడు, ఆయుధములవలన ఘాత పొందినవాడు, తానుచేయు పనులయందు నిరాశా నిస్పృహలు కలవాడు అగును.

కేతువు భాగ్య, రాజ్యములయందున్న ఫలము :

కేతువు తొమ్మిదవయింటయున్న జాతకుడు పాపప్రవృత్తిపరుడు, అశుభవంతుడు, పితృదేవులను అణచినవాడు, దురదృష్టవంతుడు, ప్రసిద్ధులను దూషించువాడు అగును. కేతువు రాజ్యకేంద్రమునయున్న జాతకుడు సత్లర్మలయందు విఘ్నములు కలవాడు, మలినుడు, నీచక్రియాసక్తుడు, శక్తిమంతుడు, బహుకీర్తిమంతుడు అగును.

కేతువు ఏకాదశ, వ్యయ స్థానములయందున్న ఫలము :

కేతువు లాభమునయున్న జాతకుడు అఖండ ధనవంతుడు, బహుగుణవంతుడు, భోగి, మంచివస్తువులు పొందుటకాస్కారము కలవాడు, తనకవసరమగు ప్రతీపనియందునా విజయము పొందువాడు అగును. కేతువు ద్వాదశమమున యున్న జాతకుడు రహస్యముగా దురాచారములు చేయువాడు, అధమక్రియాకలాపవశ ధననాశనము పొందినవాడు, అస్తిని నాశనము చేయువాడు, విరుద్ధమైననడతలు కలవాడు, నేత్రరోగి యగును.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...