శ్రీ మేధా దక్షిణామూర్తి జ్యోతిష నిలయం

మీ జనన తేది,జనన సమయం,జనన ప్రదేశం ఈ మూడు సమాచారములు మాకు తెలియచేసినచో మీ వ్రుత్తి,వ్యాపార,ఆరోగ్య,ఆర్ధిక పరిస్తితులు, దాంపత్యం, విద్య,ఉద్యోగ,వివాహ,కుటుంబవ్యవహారాలు, సంతానం, రాజకీయ వ్యవహారాలు,ప్రేమ వ్యవహారములు,కుజ దోషం, కాలసర్ప దోషం మరియు వివాహ, ఉపనయన, గృహప్రవేస, జప, హోమ, వ్రత, అన్న ప్రసన , నామకరణం లకు ముహూర్తములు పెట్టబడును. P.V.RADHAKRISHNA CELL :+91 7013390324, Mail us :parakrijaya@gmail.com

Social Media Buttons

Follow by Email

Wednesday, May 16, 2012

కాలామృతం

బృహజ్జాతకం{దశాధ్యాయి వ్యాఖ్య}

దైవజ్ఞ కర్ణామృతం

బృహత్పరాశర హోరా శాస్త్రం

శత యోగ మంజరీ

సారావళి

ముహూర్తదర్పణము-ముహూర్తదీపికాసహితం

ముహూర్తదర్పణము-ముహూర్తదీపికాసహితం

బృహజ్జాతకం_పి.డి.యఫ్{1914}, ఆలూరివాసుదేవశాస్త్రి

బృహజ్జాతకం_పి.డి.యఫ్{1914}, ఆలూరివాసుదేవశాస్త్రి

యోగినీ దశలు

చంద్రకళా నాడి

కాలసర్ప దోష యంత్రము

         
కాలసర్ప  దోష  యంత్రము
                                              
                                      
                                         

                                       


-: మంత్రము :- 
మంత్ర పూర్వం పసుపతి: పాతు | దక్షిణేతు శంకరః | పశ్చిమే పాతు విశ్వేశో | నీలకంఠ స్తదుత్తరే |
ఈశాన్యాం  పాతు మీశ్వర: | ఆగ్నేయాం పార్వతీ పతిః | నైరుత్యాం పాతుమే రుద్రః| వాయువ్యాం నీలలోహితః | ఊర్ధ్వే  త్రిలోచనః పాతు అధరాయాం మహేశ్వరః|   ఏతాభ్యోదిశ దిగ్భ్యస్తు సర్వతఃపాతు శంకరః |            
          
  కాలసర్ప దోష యంత్రమునునలభై రోజుల పాటు 1,24,000 సార్లు జపం చేసిన దోష నివృత్తి అగును. జాతక  చక్రంలో రాహుకేతువుల మధ్య గ్రహములుండుటను కాలసర్ప దోషముగా భావింతురు. అట్లే ఇది అశుభ యోగమైనప్పటికీ సుమారు పన్నెండు యోగములుగా  విభజించి చెప్పుచున్నారు. అవి
1. అనంత కాల సర్ప యోగము
2. కులిక లేక గుళిక కాల సర్ప యోగము
3.వాసుకి కాల సర్ప యోగం
4.శంఖ పాల కాల  సర్ప యోగం
5.పద్మ కాల సర్ప యోగం
6.మహా పద్మ కాల సర్ప యోగం
7.తక్షక లేక షట్ కాల సర్పయోగం
8.కర్కోటక కాల సర్ప యోగం
9.శంఖచూడ లేఖ శంఖనంద లేక షన్ చాచూడ్ కాల సర్ప యోగం
10.ఘటక లేక పాతక  కాల సర్ప యోగము
11.విషక్త లేక విషదావ కాల సర్పయోగం
12. శేష నాగ కాల సర్ప యోగము
           కాల సర్ప దోషమనునది వ్యక్తీ గతం కాదనీ , సామూహిక విలక్షనాంశమని రాహు,కేతువులు ఇతర  గ్రహములతో కూడి యుండుటను యోగమని కొందరి అభిమతము , ఏది ఏమైనా అశుభ యోగమని భావించుటను బట్టి మరియు అన్ని గ్రహములు రాహు కేతువుల మధ్య యుండుటను నిష్ప్రయోజనాంశముగా నెంచి కాల సర్ప దోష శాంతి విధానములనుసరించుటయే శ్రేయస్కరం. 
                                 కావున పై యంత్రమును ప్రాణ ప్రతిష్ఠ చేసి నాగుల చవితి , సుబ్రమణ్య షష్టి , మాస శివరాత్రి పర్వదినములందు ౧౦౮ సార్లు మంత్ర జపము చేయుట మంచిది. అట్లే మహా శివ రాత్రి నాడు ఈ జపమును ౧౦౦౮ సార్లు చేసిన తప్పక దోష నివృత్తి యగును.

సూచన :- ఇతర విషయములకై సంప్రదింపుడు.

                    


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...