శ్రీ మేధా దక్షిణామూర్తి జ్యోతిష నిలయం

మీ జనన తేది,జనన సమయం,జనన ప్రదేశం ఈ మూడు సమాచారములు మాకు తెలియచేసినచో మీ వ్రుత్తి,వ్యాపార,ఆరోగ్య,ఆర్ధిక పరిస్తితులు, దాంపత్యం, విద్య,ఉద్యోగ,వివాహ,కుటుంబవ్యవహారాలు, సంతానం, రాజకీయ వ్యవహారాలు,ప్రేమ వ్యవహారములు,కుజ దోషం, కాలసర్ప దోషం మరియు వివాహ, ఉపనయన, గృహప్రవేస, జప, హోమ, వ్రత, అన్న ప్రసన , నామకరణం లకు ముహూర్తములు పెట్టబడును. P.V.RADHAKRISHNA CELL :+91 7013390324, Mail us :parakrijaya@gmail.com

Social Media Buttons

Follow by Email

Wednesday, December 18, 2013

రాశి మంత్ర యంత్రములు

శ్రీ మేథా దక్షిణామూర్తి జ్యోతిష నిలయ - రాశి మంత్ర యంత్రములు
aries 2012 copy
|| మేష రాశి  మన్త్రమ్ ||
" ఓం హ్రీం శ్రీం లక్ష్మీ
నారాయణాయ నమః ”
8
3
10
8
3
10
8
3
10
taurus 2012 copy
|| వృష రాశి  మన్త్రమ్ ||
" ఓం గోపాలాయ
ఉత్తర ధ్వజాయ నమః 
11
6
13
12
10
8
7
14
9
gemini 2012 copy
|| మిథున రాశి మన్త్రమ్ ||

 "ఓం క్లీం కృష్ణాయ నమః”
9
4
11
10
8
6
5
12
7
cancer 2012 copy
||కర్కటక రాశి  మన్త్రమ్ ||

" ఓం హిరణ్య గర్భాయ
అవయక్త రుపిణే నమః”
7
2
9
8
6
4
3
10
5
leo 2012 copy
|| సింహ రాశి మన్త్రమ్ ||

" ఓం క్లీం బహ్మణే
జగదా ధారాయ నమః”
8
1
6
3
5
7
4
9
2
virgo 2012 copy
|| కన్యా రాశి మన్త్రమ్ ||

" ఓం నమో ప్రీం
పీతామ్బరాయ నమః
9
4
11
10
8
6
5
12
7
libra 2012 copy
|| తులా రాశి మన్త్రమ్ ||

" ఓం తత్వ నిరంజనాయ
తారకరామాయ నమః ”
11
6
13
12
10
8
7
14
9
scorpio 2012 copy
|| వృశ్చిక రాశి మన్త్రమ్ ||

" ఓం నారాయణాయ
సురసింహాయ నమః ”
8
3
10
9
7
5
4
11
6
sagittarius 2012 copy
|| ధను రాశి మన్త్రమ్ ||

" ఓం శ్రీం దేవకృష్ణాయ
ఊర్ధ్వషంతాయ నమః
10
5
12
11
9
7
6
13
8
capricorn 2012 copy
|| మకర రాశి మన్త్రమ్ ||

" ఓం శ్రీం వత్సలాయ నమః ”
12
7
14
13
11
9
8
15
10
aquarius 2012 copy
|| కుంభ రాశి మన్త్రమ్ ||

" ఓం శ్రీం ఉపేన్ద్రాయ
అచ్యుతాయ నమః ”
13
8
15
14
12
10
9
16
11
pisces 2012 copy
|| మీన రాశి మన్త్రమ్ ||

" ఓం క్లీం ఉద్ ధృతాయ
ఉద్ధారిణే నమః ”
14
9
16
15
13
11
10
17
12
ఈ మన్త్రములను   దానిమ్మ పుల్ల ను  అష్టగంధం లో ముంచి భూర్జపత్రం మీద వ్రాసి
రాగి రక్ష లో ధరించవలెను. ||

No comments:

Post a Comment

parakrijaya@gmail.comRelated Posts Plugin for WordPress, Blogger...