శ్రీ మేధా దక్షిణామూర్తి జ్యోతిష నిలయం

మీ జనన తేది,జనన సమయం,జనన ప్రదేశం ఈ మూడు సమాచారములు మాకు తెలియచేసినచో మీ వ్రుత్తి,వ్యాపార,ఆరోగ్య,ఆర్ధిక పరిస్తితులు, దాంపత్యం, విద్య,ఉద్యోగ,వివాహ,కుటుంబవ్యవహారాలు, సంతానం, రాజకీయ వ్యవహారాలు,ప్రేమ వ్యవహారములు,కుజ దోషం, కాలసర్ప దోషం మరియు వివాహ, ఉపనయన, గృహప్రవేస, జప, హోమ, వ్రత, అన్న ప్రసన , నామకరణం లకు ముహూర్తములు పెట్టబడును. P.V.RADHAKRISHNA CELL :+91 7013390324, Mail us :parakrijaya@gmail.com

Social Media Buttons

Follow by Email

Saturday, June 7, 2014

గోచార ఫలదర్శన చక్రం


స్థానం
రవి
చంద్రుడు
కుజుడు
బుధుడు
గురువు
శుక్రుడు
శని
రాహువు
కేతువు
1
స్థానచలనం
సౌజన్యం
దుఖం
బంధనం
గమనం
ఆరోగ్యం
విపత్తు
భయం
భయం
2
భయం
వ్యయం
వ్యయం
లాభం
ధనలాభం
భాగ్యం
హాని
కలహం
విరోధం
3
సంపత్తు
లాభం
లాభం
వ్యయం
విపత్తు
సౌభాగ్యం
సంపద
సౌఖ్యం
సుఖం
4
మానభంగం
హాని
రిపుభయం
శుభం
వ్యయం
సుఖం
రోగం
మానహాని
మానహాని
5
భయం
కార్యనాశం
రిపుభయం
దరిద్రం
సంపద
పుత్రలాభం
సుతక్షయం
ధనవ్యయం
క్లేశం
6
రిపుహాని
శుభం
ధనలాభం
భూషణం
దుఖం
వ్యయం
సంపద
సుఖం
సంతోషం
7
దేహపీడ
లాభం
కలహం
వ్యసనం
ఆరోగ్యం
క్లేశం
రాజాగ్రహం
భయం
భీతి
8
రోగం
వ్యయం
భయం
సంతోషం
హాని
భయం
దుఖం
మృత్యువు
హాని
9
భయం
వ్యాకులం
వ్యయం
దుఖం
ధనాగమం
ధనలాభం
రోగం
సంతానం
కలహం
10
లాభం
లాభం
చలనం
శుభం
హాని
సౌఖ్యం
జాడ్యం
కలహం
విరోధం
11
ఆరోగ్యం
శుభం
లాభం
సుఖం
సంతోషం
సౌఖ్యం
లాభం
లాభం
ధనాగమం
12
వ్యయం
దుఖం
రోగం
వ్యయం
పీడ
లాభం
క్లేశం
హాని
హాని

No comments:

Post a Comment

parakrijaya@gmail.comRelated Posts Plugin for WordPress, Blogger...