శ్రీ మేధా దక్షిణామూర్తి జ్యోతిష నిలయం

మీ జనన తేది,జనన సమయం,జనన ప్రదేశం ఈ మూడు సమాచారములు మాకు తెలియచేసినచో మీ వ్రుత్తి,వ్యాపార,ఆరోగ్య,ఆర్ధిక పరిస్తితులు, దాంపత్యం, విద్య,ఉద్యోగ,వివాహ,కుటుంబవ్యవహారాలు, సంతానం, రాజకీయ వ్యవహారాలు,ప్రేమ వ్యవహారములు,కుజ దోషం, కాలసర్ప దోషం మరియు వివాహ, ఉపనయన, గృహప్రవేస, జప, హోమ, వ్రత, అన్న ప్రసన , నామకరణం లకు ముహూర్తములు పెట్టబడును. P.V.RADHAKRISHNA CELL :+91 7013390324, Mail us :parakrijaya@gmail.com

Social Media Buttons

Follow by Email

Thursday, August 27, 2015

Star:Bharani

Star:Bharani-भरणी-பரணி
Rasi (Zodiac):  Mesha (Aries)
Ruling Planet:  Shukra (Venus)
Meaning:  The bearer
Symbol:  Yoni, the female organ of reproduction
Deity:  Yama, god of death or Dharma
Guna (Quality):  Rajas-Rajas-Tamas
Gana (Group):  Manushya (Human): Proud, proficient in arts, radiant and disciplined
Goal:  Artha (Practical)
Nadi (Flow):  Pitta (Bile or Fire+Water)
Nature:  Fierce/Severe
Favourable Numbers:  9
Caste:  Outcaste
Gotra (Clan):  Vasishta
Direction:  West
Element:  Earth
Shakti (Power):  Take things away and move on
Activity:  Balanced
Process:  Maintain
Motion:  Down
Gender:  Female
Animal:  Elephant
Favourable:  The natives are willing to explore and experiment rather than sit back and calculate. Their qualities of poise, calm and care make themselves endearing & attractive. With their many interests and experimentations, they popularize themselves in different fields of art and culture. They are sincere and dutifull towards their responsibilities.
Unfavourable:  Unrestrained indulgence in material and physical pleasures is their leading negative trait. Also they are unable to accept any form of domination or source of authority. In spite of being good hearted, their disregard to other's sentiments make them unpopular.
Career:  They are creative and excel in realms of performing arts. They also make excellent administrators, businessman and ingenuous surgeons. As a matter of fact, their desire to experience makes them fit for different kinds of career.

No comments:

Post a Comment

parakrijaya@gmail.comRelated Posts Plugin for WordPress, Blogger...