శ్రీ మేధా దక్షిణామూర్తి జ్యోతిష నిలయం

మీ జనన తేది,జనన సమయం,జనన ప్రదేశం ఈ మూడు సమాచారములు మాకు తెలియచేసినచో మీ వ్రుత్తి,వ్యాపార,ఆరోగ్య,ఆర్ధిక పరిస్తితులు, దాంపత్యం, విద్య,ఉద్యోగ,వివాహ,కుటుంబవ్యవహారాలు, సంతానం, రాజకీయ వ్యవహారాలు,ప్రేమ వ్యవహారములు,కుజ దోషం, కాలసర్ప దోషం మరియు వివాహ, ఉపనయన, గృహప్రవేస, జప, హోమ, వ్రత, అన్న ప్రసన , నామకరణం లకు ముహూర్తములు పెట్టబడును. P.V.RADHAKRISHNA CELL :+91 7013390324, Mail us :parakrijaya@gmail.com

Social Media Buttons

Follow by Email

Friday, September 11, 2015

Star:Hasta

Star:  Hasta हस्त அஸ்தம்
Rasi (Zodiac):  Kanya (Virgo)
Ruling Planet:  Chandra (Moon)
Meaning:  The hand
Symbol:  Hand or fist
Deity:  Saviti or Surya, the Sun god
Guna (Quality):  Tamas-Tamas-Rajas
Gana (Group):  Deva (Divine): Has pleasant voice, kind heart, eats little, appreciates others qualities
Goal:  Moksha (Spiritual)
Nadi (Flow):  Vata (Wind or Air+Space)
Nature:  Swift/Light
Favourable Numbers:  2
Caste:  Vaishya (Merchant)
Gotra (Clan):  Pulaha
Direction:  South
Element:  Fire
Shakti (Power):  To gain what one is seeking
Activity:  Passive
Process:  Create
Motion:  Level
Gender:  Male
Animal:  Buffalo
Favourable:  The natives are very good in handicrafts and in things that require the use of hands.They are the promoters of all kinds of fun, enjoyment, amusement and sports. They are promoters of family values and supports childbirth. They have good sense of humor and are good at amusing others. They have sharp brains and are very fast in calculating and responding to situations.
Unfavourable:  The natives don't trust others and so it is difficult for them to form a secure bond or relation with others. They may become a fraud and takes pleasure in deceiving others.
Career:  They can excel in professions that demand physical labour or skill like craftsmen, mechanics, tailors, gardeners, barbers and artists. They can also work in stock market, casino etc. They can be good magicians who play tricks, jokers, comedians and stage artists.

No comments:

Post a Comment

parakrijaya@gmail.comRelated Posts Plugin for WordPress, Blogger...