శ్రీ మేధా దక్షిణామూర్తి జ్యోతిష నిలయం

మీ జనన తేది,జనన సమయం,జనన ప్రదేశం ఈ మూడు సమాచారములు మాకు తెలియచేసినచో మీ వ్రుత్తి,వ్యాపార,ఆరోగ్య,ఆర్ధిక పరిస్తితులు, దాంపత్యం, విద్య,ఉద్యోగ,వివాహ,కుటుంబవ్యవహారాలు, సంతానం, రాజకీయ వ్యవహారాలు,ప్రేమ వ్యవహారములు,కుజ దోషం, కాలసర్ప దోషం మరియు వివాహ, ఉపనయన, గృహప్రవేస, జప, హోమ, వ్రత, అన్న ప్రసన , నామకరణం లకు ముహూర్తములు పెట్టబడును. P.V.RADHAKRISHNA CELL :+91 7013390324, Mail us :parakrijaya@gmail.com

Social Media Buttons

Follow by Email

Friday, September 18, 2015

Star:Jyeshtha

Star:  Jyeshtha ज्येष्ठा கேட்டை
Rasi (Zodiac):  Vrischika (Scorpio)
Ruling Planet:  Budh (Mercury)
Meaning:  The eldest, most excellent
Symbol:  circular amulet, umbrella, earring
Deity:  Indra, chief of the gods
Guna (Quality):  Tamas-Sattva-Sattva
Gana (Group):  Rakshasa (Demon): Talkative but patient and may be quarrelsome
Goal:  Artha (Practical)
Nadi (Flow):  Vata (Wind or Air+Space)
Nature:  Sharp/Dreadful
Favourable Numbers:  5
Caste:  Farmer
Gotra (Clan):  Atri
Direction:  West
Element:  Air
Shakti (Power):  To rise or conquer
Activity:  Active
Process:  Dissolve
Motion:  Level
Gender:  Female ?
Animal:  Deer
Favourable:  The natives usually mature earlier both physically and mentally. They are wise and have the ability to separate right from wrong. They are very concerned about their status and image in the society. They have a good character and perform their duties in timely manner. They are good at helping others and takes charge of the family,
Unfavourable:  The natives may hide their feelings, possessive, prone to illness & may change jobs.
Career:  They can be self employed, managers, leaders, musicians, dancers, models, engineers, philosophers etc.

No comments:

Post a Comment

parakrijaya@gmail.comRelated Posts Plugin for WordPress, Blogger...