శ్రీ మేధా దక్షిణామూర్తి జ్యోతిష నిలయం

మీ జనన తేది,జనన సమయం,జనన ప్రదేశం ఈ మూడు సమాచారములు మాకు తెలియచేసినచో మీ వ్రుత్తి,వ్యాపార,ఆరోగ్య,ఆర్ధిక పరిస్తితులు, దాంపత్యం, విద్య,ఉద్యోగ,వివాహ,కుటుంబవ్యవహారాలు, సంతానం, రాజకీయ వ్యవహారాలు,ప్రేమ వ్యవహారములు,కుజ దోషం, కాలసర్ప దోషం మరియు వివాహ, ఉపనయన, గృహప్రవేస, జప, హోమ, వ్రత, అన్న ప్రసన , నామకరణం లకు ముహూర్తములు పెట్టబడును. P.V.RADHAKRISHNA CELL :+91 7013390324, Mail us :parakrijaya@gmail.com

Social Media Buttons

Follow by Email

Sunday, September 20, 2015

Star:Purvashadha

Star:  Purvashadha पूर्वाषाढा பூராடம்
Rasi (Zodiac):  Dhanus (Saggitarius)
Ruling Planet:  Shukra (Venus)
Meaning:  First of the invincible one
Symbol:  Elephant tusk, fan, winnowing basket
Deity:  Apah, god of Water
Guna (Quality):  Sattva-Rajas-Tamas
Gana (Group):  Manushya (Human): Proud, proficient in arts, radiant and disciplined
Goal:  Moksha (Spiritual)
Nadi (Flow):  Pitta (Bile or Fire+Water)
Nature:  Fierce/Severe
Favourable Numbers:  6
Caste:  Brahmin (Priest)
Gotra (Clan):  Pulaha
Direction:  East
Element:  Air
Shakti (Power):  To be active
Activity:  Balanced
Process:  Maintain
Motion:  Down
Gender:  Female
Animal:  Monkey
Favourable:  The natives are artistic, good-looking and influential.They are humbe & polite, faithful to friends and intelligent. They are good managers and also valuable employees who love simple life. They have a enjoyable relationship with spouse and capable of having many children.
Unfavourable:  The natives may be inflexible, have low paying jobs, lack higher education and settles for less. They can have unrealistic goals and waste a long period of time.
Career:  They can excel as sailors, divers, Navy personnel, fishermen and in shipping industry. Other suitable jobs are models, beauticians, hair dressers and soft drinks industry.

No comments:

Post a Comment

parakrijaya@gmail.comRelated Posts Plugin for WordPress, Blogger...