శ్రీ మేధా దక్షిణామూర్తి జ్యోతిష నిలయం

మీ జనన తేది,జనన సమయం,జనన ప్రదేశం ఈ మూడు సమాచారములు మాకు తెలియచేసినచో మీ వ్రుత్తి,వ్యాపార,ఆరోగ్య,ఆర్ధిక పరిస్తితులు, దాంపత్యం, విద్య,ఉద్యోగ,వివాహ,కుటుంబవ్యవహారాలు, సంతానం, రాజకీయ వ్యవహారాలు,ప్రేమ వ్యవహారములు,కుజ దోషం, కాలసర్ప దోషం మరియు వివాహ, ఉపనయన, గృహప్రవేస, జప, హోమ, వ్రత, అన్న ప్రసన , నామకరణం లకు ముహూర్తములు పెట్టబడును. P.V.RADHAKRISHNA CELL :+91 7013390324, Mail us :parakrijaya@gmail.com

Social Media Buttons

Follow by Email

Saturday, September 26, 2015

Star:Shravanam

Star:  Shravanam श्रवण திருவோணம்
Rasi (Zodiac):  Makara (Capricorn)
Ruling Planet:  Chandra (Moon)
Meaning:  To hear or listen
Symbol:  Ear or Three Footprints
Deity:  Vishnu, preserver of universe
Guna (Quality):  Sattva-Tamas-Rajas
Gana (Group):  Deva (Divine): Has pleasant voice, kind heart, eats little, appreciates others qualities
Goal:  Artha (Practical)
Nadi (Flow):  Kapha (Phlegm or Water+Earth)
Nature:  Movable
Favourable Numbers:  2
Caste:  Outcaste
Gotra (Clan):  Vasishta
Direction:  North
Element:  Air
Shakti (Power):  To connect
Activity:  Passive
Process:  Create
Motion:  Up
Gender:  Male
Animal:  Monkey
Favourable:  The natives are cordial in business and intelligent. They can succeed in foreign countries and live a prosperous, balanced and modest life. They are ethical and interested in scriptures or ancient history. They are kind and interested in social and humanitarian work. They are also good writers and teachers, help others to transform their lives. They have a good married life, good speech, and earn fame and wealth.
Unfavourable:  The natives because of charitable nature can end up in debt and poverty. They can have extreme views in ethics and develop adversaries.
Career:  They can be teachers, speech therapists, linguists, astrologers, religious scholars and politicians. They can also be businessmen, columnist, news broadcasters, story tellers etc.

No comments:

Post a Comment

parakrijaya@gmail.comRelated Posts Plugin for WordPress, Blogger...