శ్రీ మేధా దక్షిణామూర్తి జ్యోతిష నిలయం

మీ జనన తేది,జనన సమయం,జనన ప్రదేశం ఈ మూడు సమాచారములు మాకు తెలియచేసినచో మీ వ్రుత్తి,వ్యాపార,ఆరోగ్య,ఆర్ధిక పరిస్తితులు, దాంపత్యం, విద్య,ఉద్యోగ,వివాహ,కుటుంబవ్యవహారాలు, సంతానం, రాజకీయ వ్యవహారాలు,ప్రేమ వ్యవహారములు,కుజ దోషం, కాలసర్ప దోషం మరియు వివాహ, ఉపనయన, గృహప్రవేస, జప, హోమ, వ్రత, అన్న ప్రసన , నామకరణం లకు ముహూర్తములు పెట్టబడును. P.V.RADHAKRISHNA CELL :+91 7013390324, Mail us :parakrijaya@gmail.com

Social Media Buttons

Follow by Email

Thursday, October 1, 2015

Star:Revati

Star:  Revati रेवती ரேவதி
Rasi (Zodiac):  Meena (Pisces)
Ruling Planet:  Budh (Mercury)
Meaning:  Prosperous
Symbol:  Fish or a pair of fish, drum
Deity:  Pushan, nourisher, the protective deity
Guna (Quality):  Sattva-Sattva-Sattva
Gana (Group):  Deva (Divine): Has pleasant voice, kind heart, eats little, appreciates others qualities
Goal:  Moksha (Spiritual)
Nadi (Flow):  Kapha (Phlegm or Water+Earth)
Nature:  Soft/Mild/Tender
Favourable Numbers:  5
Caste:  Shudra (Worker)
Gotra (Clan):  Kratu
Direction:  East
Element:  Ether
Shakti (Power):  Protect, Foster and Nourish
Activity:  Balanced
Process:  Dissolve
Motion:  Level
Gender:  Female
Animal:  Elephant
Favourable:  The natives are creative thinkers and independent. They are liked by others and get support from others. They are gifted in arts. They are good in pleasing others and very sociable. They have a sparkling personality, loves animals and pets. They have good hygiene and interested in ancient cultures. They might be born into a wealthy family and are selfless and compassionate.
Unfavourable:  The natives are overindulgent, takes on too many problems, gives too much and overly sensitive.
Career:  They can be film actors, politicians, charitable workers, government officers, religious workers, journalists, editors, publishers, travel agents, flight attendants etc.

No comments:

Post a Comment

parakrijaya@gmail.comRelated Posts Plugin for WordPress, Blogger...