శ్రీ మేధా దక్షిణామూర్తి జ్యోతిష నిలయం

మీ జనన తేది,జనన సమయం,జనన ప్రదేశం ఈ మూడు సమాచారములు మాకు తెలియచేసినచో మీ వ్రుత్తి,వ్యాపార,ఆరోగ్య,ఆర్ధిక పరిస్తితులు, దాంపత్యం, విద్య,ఉద్యోగ,వివాహ,కుటుంబవ్యవహారాలు, సంతానం, రాజకీయ వ్యవహారాలు,ప్రేమ వ్యవహారములు,కుజ దోషం, కాలసర్ప దోషం మరియు వివాహ, ఉపనయన, గృహప్రవేస, జప, హోమ, వ్రత, అన్న ప్రసన , నామకరణం లకు ముహూర్తములు పెట్టబడును. P.V.RADHAKRISHNA CELL :+91 7013390324, Mail us :parakrijaya@gmail.com

Social Media Buttons

Follow by Email

Friday, September 4, 2015

Star:Punarvasu

Star:  Punarvasu पुनर्वसु புனர்பூசம்
Rasi (Zodiac):  Mithuna (Gemini) / Karkata (Cancer)
Ruling Planet:  Guru (Jupiter)
Meaning:  The two restorers of goods or two chariots
Symbol:  Bow and quiver
Deity:  Aditi, mother of the gods
Guna (Quality):  Rajas-Sattva-Rajas
Gana (Group):  Deva (Divine): Has pleasant voice, kind heart, eats little, appreciates others qualities
Goal:  Artha (Practical)
Nadi (Flow):  Vata (Wind or Air+Space)
Nature:  Movable
Favourable Numbers:  3
Caste:  Vaishya (Merchant)
Gotra (Clan):  Kratu
Direction:  North
Element:  Water
Shakti (Power):  Ability to gain wealth
Activity:  Passive
Process:  Create
Motion:  Level
Gender:  Male
Animal:  Cat
Favourable:  The natives have strong sense of ethics and reasoning and choose the right path in their life. They have great power of imagination and creativity. By nature they are patient and friendly. They can be good writers and inspiring speakers.
Unfavourable:  Their simplistic approach, lack of material drive, lack of foresight gets them into complications. They have unstable relationships, multiple careers, indecisive, frequently ill, critical, gets bored too easily..
Career:  They can be astrologers, spiritual healers, councellors, poets, writers, authors, bankers, teachers, preachers, architects, civil engineers, scientists.

No comments:

Post a Comment

parakrijaya@gmail.comRelated Posts Plugin for WordPress, Blogger...