శ్రీ మేధా దక్షిణామూర్తి జ్యోతిష నిలయం

మీ జనన తేది,జనన సమయం,జనన ప్రదేశం ఈ మూడు సమాచారములు మాకు తెలియచేసినచో మీ వ్రుత్తి,వ్యాపార,ఆరోగ్య,ఆర్ధిక పరిస్తితులు, దాంపత్యం, విద్య,ఉద్యోగ,వివాహ,కుటుంబవ్యవహారాలు, సంతానం, రాజకీయ వ్యవహారాలు,ప్రేమ వ్యవహారములు,కుజ దోషం, కాలసర్ప దోషం మరియు వివాహ, ఉపనయన, గృహప్రవేస, జప, హోమ, వ్రత, అన్న ప్రసన , నామకరణం లకు ముహూర్తములు పెట్టబడును. P.V.RADHAKRISHNA CELL :+91 7013390324, Mail us :parakrijaya@gmail.com

Social Media Buttons

Follow by Email

Thursday, September 3, 2015

Star:Ardra

Star:  Ārdrā आद्रा திருவாதிரை
Rasi (Zodiac):  Mithuna (Gemini)
Ruling Planet:  Rahu (North node -Head)
Meaning:  The moist one
Symbol:  Teardrop, diamond, a human head
Deity:  Rudra, the storm god
Guna (Quality):  Rajas-Tamas-Sattva
Gana (Group):  Manushya (Human): Proud, proficient in arts, radiant and disciplined
Goal:  Kama (Passionate)
Nadi (Flow):  Vata (Wind or Air+Space)
Nature:  Sharp/Dreadful
Favourable Numbers:  4
Caste:  Butcher
Gotra (Clan):  Pulaha
Direction:  West
Element:  Water
Shakti (Power):  Effort and achievement
Activity:  Balanced
Process:  Dissolve
Motion:  Up
Gender:  Female
Animal:  Dog
Favourable:  They have curious mind and hunger for knowledge. They are quick in action, have good memory and prefers physical work. They are good at getting support from government or authorities, great communicator, truthful, have a transformative point in their life when they drop many of their bad traits, compassionate towards those in pain.
Unfavourable:  The natives have a tendency to shift from one state of mind to another in a matter of seconds and so they are very unpredictable. They can burst out in anger very easily and can scare or harm the other person. They are brave and not afraid of confrontations, arguments, disputes, fights or wars. They do not bother about others opinion and can create opponents and enemies.
Career:  As the natives can exhibit wide variety of characteristics, they can be seen in various professional fields. They can be lawyers, scientists, engineers, professionals and other fields like doctors, surgeons, military persons, politicians, diplomats etc. The range of professions they can have is very wide.

No comments:

Post a Comment

parakrijaya@gmail.comRelated Posts Plugin for WordPress, Blogger...