శ్రీ మేధా దక్షిణామూర్తి జ్యోతిష నిలయం

మీ జనన తేది,జనన సమయం,జనన ప్రదేశం ఈ మూడు సమాచారములు మాకు తెలియచేసినచో మీ వ్రుత్తి,వ్యాపార,ఆరోగ్య,ఆర్ధిక పరిస్తితులు, దాంపత్యం, విద్య,ఉద్యోగ,వివాహ,కుటుంబవ్యవహారాలు, సంతానం, రాజకీయ వ్యవహారాలు,ప్రేమ వ్యవహారములు,కుజ దోషం, కాలసర్ప దోషం మరియు వివాహ, ఉపనయన, గృహప్రవేస, జప, హోమ, వ్రత, అన్న ప్రసన , నామకరణం లకు ముహూర్తములు పెట్టబడును. P.V.RADHAKRISHNA CELL :+91 7013390324, Mail us :parakrijaya@gmail.com

Social Media Buttons

Follow by Email

Tuesday, September 1, 2015

Star:Rohini

Star:  Rohini-रोहिणी
Rasi (Zodiac):  Vrishabha (Taurus)
Ruling Planet:  Chandra (Moon)
Meaning:  The red one
Symbol:  Cart or chariot, temple, banyan tree
Deity:  Brahma or Prajapati, the Creator
Guna (Quality):  Rajas-Tamas-Rajas
Gana (Group):  Manushya (Human): Proud, proficient in arts, radiant and disciplined
Goal:  Moksha (Spiritual)
Nadi (Flow):  Kapha (Phlegm or Water+Earth)
Nature:  Fixed/Permanent
Favourable Numbers:  2
Caste:  Shudra (Worker)
Gotra (Clan):  Atri
Direction:  East
Element:  Earth
Shakti (Power):  To grow and create
Activity:  Balanced
Process:  Create
Motion:  Up
Gender:  Male ?
Animal:  Serpent
Favourable:  The natives are sweet and gentle in nature. They are affectionate to family and friends. They are charismatic, good communicator and listener, attractive, well educated. They are dutiful to family, responsible, helps others, gifted in the arts and non-envious.
Unfavourable:  They are indulgent, materialistic, critical of others, possessive, jealous, overly sensitive, changeable and indecisive.
Career:  They are good in politics, authority positions, agriculture, real estate, restaurant and hotel business. They also excel as fashion designers, models and musicians.

No comments:

Post a Comment

parakrijaya@gmail.comRelated Posts Plugin for WordPress, Blogger...