శ్రీ మేధా దక్షిణామూర్తి జ్యోతిష నిలయం

మీ జనన తేది,జనన సమయం,జనన ప్రదేశం ఈ మూడు సమాచారములు మాకు తెలియచేసినచో మీ వ్రుత్తి,వ్యాపార,ఆరోగ్య,ఆర్ధిక పరిస్తితులు, దాంపత్యం, విద్య,ఉద్యోగ,వివాహ,కుటుంబవ్యవహారాలు, సంతానం, రాజకీయ వ్యవహారాలు,ప్రేమ వ్యవహారములు,కుజ దోషం, కాలసర్ప దోషం మరియు వివాహ, ఉపనయన, గృహప్రవేస, జప, హోమ, వ్రత, అన్న ప్రసన , నామకరణం లకు ముహూర్తములు పెట్టబడును. P.V.RADHAKRISHNA CELL :+91 7013390324, Mail us :parakrijaya@gmail.com

Social Media Buttons

Follow by Email

Wednesday, September 2, 2015

Star:Mrigashirsha

Star:  Mrigashirsha म्रृगशीर्षा மிருகசீரிடம்
Rasi (Zodiac):  Vrishabha (Taurus) / Mithuna (Gemini)
Ruling Planet:  Mangala (Mars)
Meaning:  The deer's head
Symbol:  Deer's head
Deity:  Soma, Chandra, the Moon god
Guna (Quality):  Rajas-Tamas-Tamas
Gana (Group):  Deva (Divine): Has pleasant voice, kind heart, eats little, appreciates others qualities
Goal:  Moksha (Spiritual)
Nadi (Flow):  Pitta (Bile or Fire+Water)
Nature:  Soft/Mild/Tender
Favourable Numbers:  9
Caste:  Farmer
Gotra (Clan):  Pulastya
Direction:  South
Element:  Earth
Shakti (Power):  To give fulfillment and joy
Activity:  Passive
Process:  Maintain
Motion:  Level
Gender:  Neuter
Animal:  Serpent
Favourable:  The natives basically are inquisitive in nature and always look for something. They are successful in research and in conducting investigations. They are intelligent and knowledge seeking, which makes them reputed and respected people in the society. They are good looking, truthful, clean at heart and earn & enjoy a lot of wealth in their lives. They are loved by all, enthusiastic and have good administration powers. They are also considered to be obedient, respecting their teachers and always keen to learn and observe.
Unfavourable:  The natives are restless and nervous. Though they can manage situations well, their lack of patience may lead to take wrong decisions and commit mistakes. They are good looking, sharp and truthful, but prone to infidelity.
Career:  The natives do well when they are given the freedom to decide the path. They fair well as musician, tailor, engineer, communicator or in travel industry.

No comments:

Post a Comment

parakrijaya@gmail.comRelated Posts Plugin for WordPress, Blogger...